Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.


En termini de recepció d'ofertes
Objecte D. fi recepció ofertes
Exp. 000014/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Serveis Socials a Cas Serres  30/10/2017
Exp. 000015/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Seu del Consell II"  30/10/2017
Darreres actualitzacions
Objecte Import Estat
 Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.   58.327,20 euros (IVA exclòs)   Formalització 
 Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa   Import cànon: 4.800 € (2.400 €/any) a l'alça   Contractació en licitació 
 Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig   71.450,00 euros (IVA exclòs)   Formalització 
 Expt. 000017/2016-CNT. Obres de d'ampliació del recinte firal d'Eivissa.   Import (IVA exclòs): 473.414,33 €   Formalització 
 Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.   17.125.938,75 euros (IVA exclòs)   Contractació en licitació 

més...

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es