Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 2018/00007169T

tornar imprimir

Exp. 2018/00007169T, Subministrament de biomassa (estella forestal) a domicili per a l'edifici de piscines "Es Raspallar" propietat del CIE

Exp. 2018/00007169T, Subministrament de biomassa (estella forestal) a domicili per a l'edifici de piscines "Es Raspallar" propietat del CIE

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. 2018/00007169T

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Suministre

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
2 anys

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
146.280,00 € (sense IVA)

D. publicació Perfil Contractant:
13/08/2018

Condicions:

Condicions de caràcter social:

1. Discapacitat
2. Igualtat entre dones i homes
3. Drets laborals i compliment de convenis col·lectius

Condicions de caràcter ambiental:

1.Referents a la gestió dels residus (condicions d'execució):


 2. Referents a la comunicació amb el Consell d'Eivissa (condicions d'execució):

- Les comunicacions per escrit entre l'adjudicatari i el Consell d'Eivissa s'efectuaran preferentment en format electrònic quan sigui possible o, almenys, en paper reciclat i a doble cara.

Garantia requerida:
Garantia definitiva, d'acord amb l'art. 108.1 de la LCSP

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat= S0733001B

D. publicació fi Ofertes:
13/09/2018

Lloc presentació ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

D. publicació obertura ofertes:
14/09/2018

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Mesa contractació:

Composició de la Mesa de Contractació:
Presidenta: Sra. Viviana de Sans Trota, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge (titular) / Sra. Marta Díaz Pascual, vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals (suplent).

Vocales:
- Sr. Antoni Riera Buforn, secretari general accidental de la Corporación (titular) / Sra. María Torres Bonet, cap de Secció d'Assessoria Jurídica (suplent).
- Sr. Francisco Gómez Guadalajara, interventor general de la Corporación (titular) / Sra. María Ana Tur Díaz, viceinterventora General (suplent).
- Sra. Concepción Rebollo Laserna, cap de Servei de Presidència (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, cap de Secció de Transparència (suplent).
- Sr. José Ignacio Jorquera Hervás, arquitecte tècnic de Serveis Tècnics (titular) / Sr. Francisco Funes Alcaraz, cap de Serveis Tècnics (suplent).
Secretari:
- Sr. Vicent Guasch Torres, cap de Secció de Contractació i Coordinació (titular) / Joan Sillero Liñán, cap de negociat de Contractació (suplent).

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es