Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 2018/00012626T Servei de consergeria i conservació del Centre d'exàmens de conduir

tornar imprimir

Exp. 2018/00012626T Servei de consergeria i conservació del Centre d'exàmens de conduir, ubicat a la Finca de Can Guasch

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. 2018/00012626T

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Consellera Executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Termini d'execució:
1 any

Contractació pare:
Consellera Executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
29.818,87 € (sense IVA)

D. publicació Perfil Contractant:
07/02/2019

Condicions:
Oferta econòmica

Criteris:
Millor preu

Garantia requerida:
Garantia definitiva (5% preu adjudicació)

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació inici Ofertes:
08/02/2019

D. publicació fi Ofertes:
25/02/2019

Lloc presentació ofertes:
Plataforma electrònica de licitació del Consell Insular d'Eivissa

D. publicació obertura ofertes:
26/02/2019

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Mesa contractació:

Presidenta: Sra. Viviana de Sans Trota, Vicepresidenta 1ª y Consejera Ejecutiva del Departamento de Transparencia, Participación, Buen Gobierno TIC, Trabajo y Vivienda (titular) / Sra. Marta Díaz Pascual, Vicepresidenta 2ª y Consejera Ejecutiva del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales (suplente).

Vocales:
- Sr. Antoni Riera Buforn, Secretario General accidental de la Corporación ( titular) / Sra. María Torres Bonet, Jefa de sección de Asesoría Jurídica (suplente).
- Sra. María Ana Tur Díaz, Viceinterventora General ( titular) /Sr. Francisco Gómez Guadalajara, Interventor General de la Corporación (suplente) /
- Sra. Concepción Rebollo Laserna, Jefa de servicio de Presidencia (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, Jefe de sección de Transparencia (suplente).
- Sra Olga Torres Ribas, Jefa sección de Industria (titular) / Sra. Eulalia Guasch Torres, Jefa de negociado (suplente).

Secretario:
- Sra. María Torres Bonet, jefa de sección de Área Jurídica de Contratación (titular) / Sr. Juan Luis Sillero Liñán , jefe de negociado de Contratación (suplente

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es