Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019/00000775F Subministrament de productes químics per a les piscines del complex esportiu es Raspallar-sa Blancadona del CIE

tornar imprimir

2019/00000775F Subministrament de productes químics per a les piscines del complex esportiu es Raspallar-sa Blancadona del CIE

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00000775F

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Suministre

Òrgan contractació:
Conseller del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut

Termini d'execució:
12 mesos

Contractació pare:
Conseller del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
30.595,87 € (sense IVA)

D. publicació Perfil Contractant:
13/03/2019

Criteris:
Oferta econòmica

Garantia requerida:
Garatia definitiva 5% del pressupost d'adjudicació

D. publicació inici Ofertes:
13/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
28/03/2019

Lloc presentació ofertes:
https://community.vortal.ibz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagemen/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació obertura ofertes:
29/03/2019

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Mesa contractació:

Presidenta:
- Sra. Viviana de Sans Trotta, Vicepresidenta 1ª y Consejera del Departamento de Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo y Formación (titular) / Sra. Marta Diaz Pascual, Vicepresidenta 2ª y Consejera del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales (suplente)

Vocales:
- Sr. Antoni Riera Buforn, Secretario General Acctal. (titular) / Sra. Maria Torres Bonet, Jefa de Sección de Asesoría Jurídica (suplente)
- Sra. Marian Tur Díaz, Viceinterventora General (titular) / Sra. Eulalia Ramón Juan, uxiliar administrativa de Intervención (suplente)
- Sra. Concepción Rebollo Laserna, Jefa de Servicio de Presidencia (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, Técnico de Administración General del Departamento de Territorio (suplente)
- Sr. Antoni Roig Serra, Director de Equipos Deportivos (titular) / Sr. Ricardo Gómez Romero, Técnico Superior de Deportes (suplente)

Secretario/a:
- Sra. María Torres Bonet, Jefa de Sección de Asesoría Jurídica (titular) / Joan Sillero Liñán, Jefe de Negociado de Contratación (suplente)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es