Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019/00000509V Subministrament de desplegament de fibra òptica

tornar imprimir

2019/00000509V Subministrament de desplegament de fibra òptica per optimitzar l'eficiència quant a comunicacions de l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular d'Eivissa

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00000509V

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Suministre

Òrgan contractació:
Conseller del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge

Termini d'execució:
2 mesos

Contractació pare:
Conseller del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
45.000,00 € (sense IVA)

D. publicació Perfil Contractant:
13/03/2019

Criteris:
Oferta econòmica

Garantia requerida:

L'adjudicatari haurà de garantir tots els sistemes i actuacions per un període mínim de dos anys a comptar des de la data de l'Acta de Recepció dels mateixos.
Qualsevol anomalia, error o incidència en els elements subministrats haurà de ser esmenada per l'adjudicatari.
Durant el termini de garantia l'adjudicatària aportarà personal per executar les reparacions en 24 h.

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.ibz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació inici Ofertes:
13/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
28/03/2019

Lloc presentació ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

D. publicació obertura ofertes:
29/03/2019

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Mesa contractació:

Presidenta:
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge (titular) / Sra. Marta Diaz Pascual, vicepresidenta 2a i consellera del Departament d'Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals (suplent)

Vocals:
- Sr. Antoni Riera Buforn, secretari general acctal. (titular) / Sra. Maria Torres Bonet, cap de Secció d'Assessoria Jurídica (suplent)
- Sra. Marian Tur Díaz, viceinterventora general (titular) / Sra. Eulalia Ramón Juan, auxiliar administrativa de la Intervenció (suplent)
- Sra. Concepción Rebollo Laserna, cap de Servei de Presidència (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, tècnic d'administració general del Departament de Territori (suplent)
- Sr. Antonio Serra Marí, cap de Secció de Sistemes físics i infraestructures TIC (titular) / Sr. Emilio Mulero Serra, cap de Secció de Sistemes d'Informació i Seguretat (suplent)

Secretari/ària:
- Sra. María Torres Bonet, cap de Secció d'Assessoria Jurídica (titular) / Joan Sillero Liñán, cap de negociat de Contractació (suplent) 

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es