Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019/00001415Z Obres del projecte de substitució i millora dels sistemes de contenció de vehicles de la carretera PMV-803.1

tornar imprimir

2019/00001415Z Obres del projecte de substitució i millora dels sistemes de contenció de vehicles de la carretera iPMV-803.1

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00001415Z

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat

Termini d'execució:
1 mes

Contractació pare:
Consellera Executiva del Departament de Territori i Mobilitat

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
82.712,34 € (sense IVA)

D. publicació Perfil Contractant:
19/03/2019

Condicions:
Segons apartat M del quadre de característiques del contracte

Criteris:
Oferta econòmica

Garantia requerida:
S'estableix un termini de garantia d'1 any

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login Index?SkinName=consellinsulareivissa

D. publicació inici Ofertes:
19/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
08/04/2019

Lloc presentació ofertes:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació obertura ofertes:
09/04/2019

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Mesa contractació:

Presidenta: Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a y consellera del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació (titular) / Sra. Marta Díaz Pascual, vicepresidenta 2a i consellera del Departament d'Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals (suplent)

Vocals:
- Sr. Antoni Riera Buforn, secretari general acctal. (titular) / Sra. Maria Torres Bonet, cap de Servei de Contractació i Coordinació (suplent)
- Sra. Marian Tur Díaz, viceinterventora general (titular) / Sra. Eulalia Ramón Juan, auxiliar administrativa d'Intervenció (suplent)
- Sra. Concepción Rebollo Laserna, cap de Servei de Presidència (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, tècnic d'administració general del Departament de Territori (suplent)
- Sr. Joan Astol Pons, enginyer de camins, Canals i ports (titular) / Sr. Antonio Marí Noguera, cap de Secció d'Infraestructures Viàries (suplent)

Secretari/ària:
- Sra. María Torres Bonet, cap de Servei de Contractació i Coordinació (titular) / Sr. Joan Sillero Liñán, cap de negociat de Contractació (suplent)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es