Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019/00001670QServei d'assistència técnica per a la redacció dels projectes de construcción d'una xarxa de vies ciclistes a les carreteres EI-300, EI-200 i EI-600

tornar imprimir

Servei per a la redacció dels projectes de construcción d'una xarxa de vies ciclistes

Servei d'assistència técnica per a la redacció dels projectes de construcción d'una xarxa de vies ciclistes a les carreteres EI-300, EI-200 i EI-600

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00001670Q

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
7 mesos

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
94.697,82 € (IVA exclòs )

D. publicació Perfil Contractant:
25/03/2019

D. publicació inici Ofertes:
26/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
10/04/2019

D. publicació obertura ofertes:
11/04/2019

Mesa contractació:
Presidente/a: - Sra. Viviana de Sans Trota, Vicepresidenta 1ª y Consejera Ejecutiva del Departamento de Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo, Formación y Vivienda (titular) / Sra. Marta Díaz Pascual, Vicepresidenta 2ª y Consejera Ejecutiva del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales (suplente). Vocales: - Sr. Antoni Riera Buforn, secretario general accidental de la Corporación (titular) / Sra. María Torres Bonet, jefa de servicio de Contratación y Coordinación (suplente). - Sra. María Ana Tur Díaz, viceinterventora General (titular) / Sra. Eulalia Ramón Juan, interventora accidental de la Corporación (suplente). - Sra. Concepción Rebollo Laserna, jefa de servicio de Presidencia (titular) / Sr. Fernando Gelabert González, técnico de administración general de la Corporación (suplente). - Sr. Juan Astol Pons, tècnico superior de la Sección de Infraestructuras Viarias de la Corporació (titular) / Sr. Antonio Marí Noguera, jefe de sección de Infraestructuras Viarias de la Corporación (suplente). Secretario/a: - Sra. María Torres Bonet, jefa de servicio de Contratación y Coordinación, (titular) / Joan Sillero Liñán, jefe de negociado de Contratación (suplente).

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es