Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Centre de orientació, formació i inserció sociolaboral (COFISOL)

tornar Imprimir

 


On és i com contactar-hi?

Llar Eivissa
c. de Josep Riquer Llobet, 3, 3r i 4t pis
07800 Eivissa
tel. 971 30 42 08 · fax. 971 39 45 19
cofisol@conselldeivissa.es

Què és el Centre d'Orientació, Formació i Inserció Sociolaboral i a qui va dirigit?

Aquest servei centralitza les competències de formació i d'inserció laboral, tant de la població en general com de col·lectius específics, a través de dos departaments coordinats:

a) Àrea de Formació

Gestiona els cursos de formació inclosos dins del Contracte Programa elaborats dins la base del que diu l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu, que pretén contribuir al desenvolupament de l'ocupació. Programa accions formatives tant de formació contínua com de formació ocupacional, tenint en compte els nous jaciments d'ocupació, la descentralització, l'Acord per a l'ocupació d'Eivissa i de Formentera i observant una coordinació especial amb els agents socials propers als col·lectius amb risc d'exclusió social.

b) Àrea d'Inserció Sociolaboral

Té les competències de la informació, l'orientació, l'assessorament i la inserció del col¿lectiu de persones aturades, i diferencia la seua assistència a través de quatre programes:

b1) RMI (renda mínima d'inserció)
És un programa que s'estableix com una via per la qual es tracta d'aconseguir la reintegració a la vida activa d'aquelles persones que, per diferents causes, es troben en estat de necessitat. Consisteix en una prestació econòmica de caràcter mensual que es percep durant un temps limitat i que té per objectiu garantir a les persones beneficiàries uns ingressos mínims, a la vegada que es realitza tot un treball de mobilització de recursos que tenen com a objectiu la seua inserció sociolaboral, que constitueix l'eix principal de la intervenció. Són beneficiaris d'aquest programa els usuaris i les usuàries dels serveis socials d'Atenció Primària dels diferents ajuntaments, així com els usuaris dels altres serveis específics (Oficina de la Dona, Centre d'Atenció a les Drogodependències, etc.).

b2) SEIL (Servei d'Entrenament i Inserció Laboral per a Persones amb Trastorn Mental Sever)Es tracta d'un projecte que sorgeix de la necessitat de donar cobertura a les necessitats d'orientació, de formació i d'inserció sociolaboral al col·lectiu de persones amb trastorn mental sever de les Pitiüses, amb estreta col¿laboració i coordinació amb els serveis de salut mental i les associacions d'afectats i familiars.
És un servei de recerca i d'adaptació de llocs de feina per a aquest col¿lectiu que utilitza per a això plans individualitzats d'inserció i de treball amb acompanyament.

b3) Joves en risc
A partir de la necessitat de donar resposta a la creixent problemàtica de la discriminació i les desigualtats que es produeixen en el mercat laboral, es pretén la intervenció en matèria d'inserció social i laboral amb el col¿lectiu de menors/joves d'entre 16 i 22 anys. El projecte pretén millorar la capacitat d'inserció laboral dels menors i joves en situació de risc d'exclusió social, a través d'un conjunt d'accions que facilitin l'accés al mercat de treball i l'adquisició d'hàbits, de conductes i d'actituds, que permetran el desenvolupament d'un projecte de vida autònoma. El Pla d'Inserció Laboral es configura com a eina bàsica de treball amb l'usuari per prioritzar, operativitzar i temporalitzar accions i estratègies d'intervenció partint de les pròpies necessitats dels usuaris i, més a més, identificar els recursos de suport comunitaris en funció dels objectius proposats amb la finalitat de millorar el procés d'integració tant a l'àmbit laboral com social. Això es farà de forma coordinada entre l'equip de professionals (Projecte iniciat el desembre de 2009).


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es