Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Tresoreria general

tornar Imprimir

Foto tresoreria general

On som i com contactar?

av. d'Espanya 49, 2a planta.
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 00 · fax: 971 19 59 15
economia@conselldeivissa.es 

Què és?

Les funcions de la Tresoreria comprenen:

a . El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'Entitat local, de conformitat amb l'establert per les disposicions legals vigents. Aquesta funció al seu torn comprèn les següents:

1.- La realització de quants cobraments i pagaments correspongui als fons i valors de l'entitat, de conformitat amb l'establert per les disposicions legals vigents.
2.- L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes. Executar les consignacions en bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament amb l'ordinador de pagaments i l'interventor els xecs i altres ordres de pagament que es girin contra els comptes oberts en aquests establiments.
3.- La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dinerarias de l'entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les directrius marcades per la Corporació.

b. La Prefectura dels serveis recaudatorios, la qual comprèn:

1.- L'impuls i adreça dels procediments recaudatoris, proposant les mesures necessàries perquè la cobranza es realitzi dins dels terminis assenyalats.
2.- L'autorització dels plecs de càrrec de valors que es lliurin als recaptadors i agents executius.
3.- Dictar la providència de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter i autoritzar la subasta de béns embargats.
4.- La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjudici de valors.


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es