Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Sol·licitud d'ús de l'Auditori de Cas Serres

tornar Imprimir

La petició d'ús de l'Auditori s'haurà de fer per escrit adreçat a la Presidència del CIE mitjançant el model normalitzat de sol·licitud d'ús temporal d'espais que figura com a annex a aquest reglament i que es lliurarà al Registre general del CIE. Aquest model també es podrà realitzar a través del formulari habilitat a la pàgina web del CIE (www.conselldeivissa.es). En el full de sol·licitud es farà constar el nom de la persona física que se'n fa responsable i en nom de quina entitat actua i representa, així com que es fa càrrec de les despeses derivades de l'activitat, incloent-hi les quotes de la Seguretat Social i de l'assegurança d'accidents dels professionals de l'escena; l'activitat que es vol realitzar, la data i l'horari d'ocupació -incloent-hi els assajos- i el nombre aproximat de participants, així com els equips que necessiten per dur a terme l'esmentada activitat. La presentació de la sol·licitud implicarà la plena acceptació de les condicions fixades en aquest reglament i de les que específicament es puguin establir en la resolució corresponent. Les sol·licituds s'hauran de presentar amb una antelació mínima de 30 dies naturals abans de l'inici de l'activitat o la realització de l'acte. També es podran fer reserves d'espais amb una antelació de 60 dies, però aquestes reserves no garanteixen l'autorització ni exclouen de la petició formal en els termes indicats anteriorment. El CIE podrà demanar l'ampliació de la informació aportada en aquells casos en què es consideri necessària aquesta ampliació.

 

Descargar archivo

Sol·licitud Auditori
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es