Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ses Feixes

tornar Imprimir

Foto Ses Feixes.  

Història i característiques de ses Feixes

La zona de ses Feixes representa un exemple únic d'àrea amb cultius tradicionals que són vestigi de tècniques anteriors a l'ocupació islàmica de l'illa. Les aigües conduïdes per diferents torrents que desguassaven al pla de Vila, i després a la mateixa badia, són les responsables de la creació d'aquesta zona humida que es divideix en dues àrees: prat de Vila i prat de ses Monges.

Amb el pas del temps aquesta antiga zona agrícola ha patit una forta pressió urbanística basada en el concepte erroni d'interpretar les zones d'aiguamolls com a zones ermes, productores de malalties i sense interès ambiental.

Afortunadament els darrers anys aquest concepte va canviant i cada vegada es valoren més les zones humides pels seus valors paisatgístics i per la seua importància com a grans reservoris de biodiversitat. En el cas de ses Feixes d'Eivissa, aquests valors s'accentuen perquè aquesta zona conté mostres i elements que representen un llegat insubstituïble del nostre patrimoni cultural.

Dins del procés de recuperació que s'ha dut a terme durant aquests darrers anys, i de la posada en valor de la zona, destaquen la darrera aprovació del Pla general d'ordenació urbana del municipi d'Eivissa on ambdues zones (prat de Vila i prat de ses Monges) tenen categoria de sòl rústic protegit.


Actuacions concretes durant 2008

1. El Consell va finançar l'elaboració d'un estudi paleoambiental d'aquestes zones humides.


Actuacions concretes durant 2009 (prat de ses Monges)

1. Neteja i retirada de residus.

2. Millora i condicionament de canals.

3. Treballs de silvicultura i retirada de material vegetal.

4. Recuperació i rehabilitació d'elements patrimonials (portals de feixa).

Durant aquest any, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), en col·laboració amb altres administracions com el Consell d'Eivissa, va publicar el llibre Vila i ses Feixes. Els camins de l'aigua.


Actuacions concretes durant 2010

El Consell ha realitzat un projecte que s'està executant, en què es fixen els següents grans objectius:

1. Recuperar la funcionalitat del sistema hidrològic i restablir el flux hidrològic. Dins d'aquest objectiu s'han realitzat, entre altres, un aixecament topogràfic de la zona com a base per a l'estudi hidrològic i un projecte de recuperació dels canals principals.

2. Recuperar, protegir i posar en valor el patrimoni cultural, etnològic i natural de l'àrea.

3. Millorar les condicions de vida dels habitants de l'àrea del prat de ses Monges mitjançant la dotació d'infraestructures i serveis públics bàsics. Es preveuen actuacions per ordenar l'aparcament i el trànsit de vehicles, i condicionament dels camins, per exemple.

Durant aquest any, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), en col·laboració amb altres administracions com el Consell d'Eivissa, ha organitzat l'exposició 'Ses Feixes', que es va presentar el dia 28 d'abril a la Sala de Cultura de Sa Nostra.


 

Enllaços addicionals

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es