Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Junta Arbitral de Transports

tornar Imprimir

Presentació

Les juntes arbitrals del transport han estat creades com a un instrument gratuït per resoldre controvèrsies de caràcter mercantil en l'àmbit dels contractes de transport terrestre.
El seu suport legal es troba a la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i el seu reglament de desenvolupament aprovat mitjançant RD 1211/1990, de 28 de setembre.

Composició

La Junta Arbitral del Transport d'Eivissa està formada per representants del Consell Insular d'Eivissa, que actua com a administració competent, i per representants dels carregadors, usuaris i empresaris del transport, que actuaran en funció de la controvèrsia plantejada.

Funció i competències

La Junta és l'òrgan institucional al qual correspon resoldre els conflictes sorgits dels contractes de transport terrestre, d'acord amb els efectes previstos a la legislació general d'arbitratge, i substitueix així els jutjats i tribunals.

Resulta competent per a les següents actuacions:

A.- Resoldre les controvèrsies de caràcter mercantil sorgides amb relació al compliment dels contractes de transport terrestre i de les seues activitats auxiliars i complementàries.
- Urbans: Autobús, taxi.
- Interurbans: Autocar, taxi.
- Mercaderies: Càrrega completa, càrrega fraccionada.
- Viatgers: Regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles.
La intervenció de la Junta resulta obligatòria per a totes les reclamacions econòmiques que no excedeixin de 6.000 euros, llevat que una de les parts, abans que s'iniciï la realització del servei contractat, hagi manifestat expressament a l'altra la seua voluntat d'excloure la competència de la Junta.
També pot intervenir en reclamacions de més de 6.000 euros si hi ha pacte exprés en aquest sentit o si les parts així ho acorden.
Queden excloses de la competència de la Junta les controvèrsies de caràcter laboral o penal.


B.- Emetre dictàmens i informes sobre les condicions de compliment dels contractes de transport terrestre.

C.- Actuar com a dipositària de mercaderies refusades i realitzar, en el seu cas, l'alienació de mercaderies no retirades o de transport impagat, per garantir el pagament al transportista.

D.- Realitzar una valoració, prèvia al plantejament de la controvèrsia a què es refereix l'apartat A, de l'estat dels efectes transportats, i dipositar-los, en el seu cas, a la Junta.

Procediment

Els procediments seguits davant les juntes arbitrals són ràpids, senzills i gratuïts. No necessiten l'assistència d'advocat ni de procurador.

Les seues fases són:

1.- Presentació de la reclamació.
Es tracta d'un simple escrit presentat a la Junta elegida, en què hauran de figurar les dades personals i el domicili de la part reclamant i reclamada. S'hi expressaran el motiu i la quantitat de la reclamació, així com el seu fonament.
Si no s'ha pactat expressament la submissió a una Junta Arbitral concreta, l'interessat podrà triar entre la Junta corresponent al lloc d'origen o destí del transport.

2.- Trasllat de la reclamació a la part reclamada.
Es donarà trasllat de la reclamació a la part contrària, a qui es convocarà, juntament amb el reclamant, a una vista oral davant la Junta Arbitral.

3.- Celebració de la vista oral.
A l'acte de la vista oral les parts al·legaran el que considerin convenient, aportant o proposant les proves que considerin pertinents.

4.- Dictat del laude.
Una vegada conclús el procediment es dicta el corresponent laude amb els efectes previstos a la legislació general d'arbitratge, és a dir, amb el mateix valor d'una sentència judicial i efectes idèntics a la cosa jutjada.

5.- Execució del laude.
En cas de no-compliment voluntari del laude, pot obtenir-se l'execució forçosa davant el Jutjat de Primera Instància.


 

Descargar archivo

Sol·licitut Junta Arbitral
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es