Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Dilluns 29 d'abril comença la preinscripció de les activitats d'estiu al Campament de Cala Jondal

tornar Imprimir

Façana Consell

Entre els dies 29 d'abril al 5 de maig -amb dues dates incloses- estarà obert el període de preinscripció per a les activitats d'estiu al Campament de sa Cala des Jondal 2019, per a infants i joves d'entre 8 i 17 anys, organitzades pel Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell d'Eivissa organitza les activitats d'estiu al Campament de sa Cala des Jondal 2019 per a infants i joves d'entre 8 i 17 anys, ambdues edats incloses.

L'objectiu d'aquestes activitats és desenvolupar activitats d'oci i temps lliure relacionades amb la natura i l'esport. S'ofereixen un total de 90 places per torn i un número indeterminat d'aquestes es destinaran a atendre les necessitats d'infants i joves amb risc d'exclusió social enviats pel Servei de Menors del Consell d'Eivissa. El preu per participant és de 107 €.

Els interessats poden omplir el formulari en línia que podran trobar a aquesta pàgina: http://campamentos.conselldeivissa.info/

Una vegada s'hagi accedit a aquest formulari, s'han de seguir les instruccions següents:

-Realitzar el formulari en línia a 'RESERVA PER A PERSONES INDIVIDUALS'.
-Cada participant, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció, només pot optar a apuntar-se a un torn de la seua franja d'edat. Si es presenten sol·licituds de preinscripció d'un mateix participant a més d'un torn, quedaran anul·lades les seues sol·licituds.

Si es forma part d'un grup, cal posar la mateixa paraula clau, i així es tindrà més opcions de coincidir en el mateix torn. En el cas que per un torn hi hagi més sol·licituds que places, es farà un sorteig entre totes les preinscripcions del mateix torn.

Els terminis són els següents:

Llista provisional de preinscripcions: el 7 de maig.

Termini d'esmenes: fins al 9 de maig.

Llista definitiva de preinscripcions: el 10 de maig. A cada participant se li assignarà un número correlatiu que correspondrà al de referència per al sorteig.

Sorteig d'adjudicació de places: el 13 de maig a les 12.00 hores. Publicada la llista definitiva de preinscrits es realitzarà un sorteig en aquells torns en què sigui necessari, que serà públic i tendrà lloc al Consell d'Eivissa, a la segona planta, a l'Àrea de Joventut.

El procediment consistirà a extraure un número aleatori d'entre tots els números assignats a la llista definitiva de preinscripció. Aquest número establirà l'ordre d'adjudicació, a partir del qual i seguint els números consecutius de la llista, s'adjudicaran totes les places disponibles.

Llista d'adjudicació de places: el 14 de maig es publicarà el resultat del sorteig amb la llista d'adjudicació de places.

Llista d'espera: Els/Les participants que no hagin obtengut plaça quedaran en una llista d'espera del torn seguint l'ordre establert al sorteig que servirà per cobrir les places que quedin vacants per qualsevol motiu. Per cobrir les vacants l'Àrea de Joventut cridarà telefònicament i seguint l'ordre de la llista d'espera. En cas que en un torn quedin places lliures, es podran cobrir amb participants d'altres llistes d'espera, sempre que sigui de la mateixa franja d'edat. En aquest cas serà la persona preinscrita la que s'haurà d'adreçar a l'Àrea de Joventut per sol·licitar el canvi de torn.

Termini de presentació d'inscripcions: Publicada la llista d'adjudicació de places, els participants disposaran dels següents terminis per presentar el full d'inscripció als campaments i la documentació annexa, segons el número de torn que han sol·licitat.

Organitza: Consell d'Eivissa

Durada: des del 29 de abril fins el 05 de maig de 2019.
Horari: de 08:00 a 21:00.

Lloc de celebració: http://campamentos.conselldeivissa.info/

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es