Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Artesania

tornar Imprimir

Logo Artesania

L'article 70 de la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en el seu punt 14, atribueix com a pròpia del Consell Insular la competència en "Artesania. Foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes. Promoció de productes artesans. Creació de canals de comercialització".

La competència en matèria d'artesania va ser atribuïda, de manera efectiva, al Consell Insular d'Eivissa mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera (BOCAIB núm. 51 de 24/04/1999).

El Consell Insular d'Eivissa tramita i expedeix els títols que acrediten l'obtenció de les cartes d'artesà/ana, de mestre/ artesà/ana, de mestre/a artesà/ana honorífic/a i el document de qualificació artesanal (DQA), d'acord amb el Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121 de 6/09/2014).

La Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular d'Eivissa és l'òrgan de caràcter deliberant i consultiu on estan representats els sectors directament i indirectament relacionats amb l'activitat artesana i el seu funcionament està regulat pel Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 6 de 11/01/2011, modificació publicada al BOIB núm. 119 de 28/09/2017).

Pot accedir a través del següent enllaç a: Solicitud carta d'artesà


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es