Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ordenació i control d'activitats turístiques

tornar Imprimir

On és i com contactar-hi?

av. d'Espanya, 49, 2a planta
07800 Eivissa
tel. 971195433 · fax 971195915
empresa@conselldeivissa.es

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15  h.

Competències: Les competències que gestiona aquest servei en matèria d'ordenació turística són:

 • Les competències d'execució i gestió en allò relatiu a establiments d'allotjament turístic:
  -Establiments hotelers
  -Apartaments turístics
  -Habitatges turístics de vacances
  -Càmpings
  -Hotel rural, agroturisme i turisme d'interior
 • Les competències d'execució i gestió respecte a agències de viatges, establiments de restauració i guies turístics/iques.
 • Las competències d'execució i gestió en tot allò relatiu a establiments d'allotjament turístic que, prèviament classificats com establiments hotelers o apartaments turístics, desenvolupin l'activitat d'aprofitament per torns de béns immobles.
 • Les competències d'execució i gestió en habitatges unifamiliars aïllats objecte de comercialització d'estades turístiques.
 • La formació i la gestió del Registre insular de les esmentades activitats turístiques.
 • La potestat reglamentària.
 • La potestat sancionadora.

A qui va adreçat?

A la persona física o jurídica que vulgui prestar serveis d'allotjament turístic o desenvolupar activitats turístiques subjectes a allò disposat a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

Com se sol·licita?

La persona interessada ha de sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'empreses, activitats i establiments turístics d'Eivissa. Hi ha d'adjuntar una declaració responsable per la qual afirma complir amb tots els requisits exigits per la normativa turística. Així mateix declara que és coneixedora de la necessarietat d'obtenir totes les autoritzacions o les llicències corresponents.
En el supòsit que la parcel·la se situï en sòl rústic, la persona interessada afirma que aquesta té ús turístic i que disposa de la declaració d'interès general preceptiva.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es