Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Activitats

tornar Imprimir

La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés, i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166 de 30 de novembre de 2013) regula, entre altres, el règim jurídic i el procediment d'intervenció administrativa en l'exercici d'activitats, tant de titularitat pública com privada.

Als consells insulars els correspon l'autorització de les activitats supramunicipals, segons l'establert a l'article 6 de la Llei 7/2013, de 26 de noviembre:

Els consells insulars són les administracions competents per tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora en activitats supramunicipals subjectes a aquesta llei i que es desenvolupin íntegrament a la seva illa, sempre que no siguin activitats incloses en el punt 4 d'aquest article.

ACTIVITATS PERMANENTS SUPRAMUNICIPALS

Les activitats permanents són les que es fan amb una durada indeterminada i que disposen d'una infraestructura i un emplaçament estable, que en el cas d'activitats supramunicipals, abasta més d'un terme municipal.

El procediment aplicable a les activitats permanents està especificat al títol IV de la llei 7/2013, en funció de les característiques de l'activitat: major, menor, o innòcua amb obres o sense obres.

Les característiques de classificació de les activitats estan esmentades a l'annex I de la llei.

ACTIVITATS NO PERMANENTS

Són aquelles activitats que es fan de manera puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l'activitat.

Les activitats no permanents es divideixen en majors, que per les seues característiques necessiten un control administratiu previ més estricte, i menors, que són la resta d'activitats

Entre les activitats menors estan les de recorregut, que solen tenir una finalitat esportiva.

La documentació necessària a presentar en la sol·licitud d'una activitat permanent menor de recorregut és la següent:

 • Memòria de la prova signada, en la qual s'indiqui el núm. previst de participants, identificació de la persona que assumirà la responsabilitat in situ i de seguretat viària durant la realització de l'activitat (nom complet i número de contacte telefònic), proposició de les mesures de senyalització de la prova i de la resta de dispositius de seguretat previstos als possibles llocs perillosos, així com les funcions del personal auxiliar habilitat).
 • Plànols del recorregut a realitzar a una escala suficientment acceptable i llegible amb identificació oficial de les vies a ocupar per la prova. Es recomana incloure enllaços de la prova a la cartografia digital.
 • Horaris de pas pels principals punts del recorregut.
 • S'haurà d'aportar el reglament de la prova o normes de participació en la cursa.
 • És necessari aportar permís d'organització de l'activitat expedit per la federació esportiva corresponent quan la prova sol·licitada sigui federada i s'emprin les assegurances federatives.
 • Justificació de l'interès públic de celebrar-se la prova, amb criteris econòmics i socials.
 • Acreditar la disposició de pòlissa de responsabilitat civil de la prova d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
 • Pòlissa d'accidents que tengui com a mínim les cobertures regulades en el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes a cobrir per l'assegurança obligatòria d'esportistes federats.
 • Acreditació de la contractació d'assistència sanitària que, com a mínim, constarà d'ambulància i metge, per a l'assistència de la prova en cas necessari. I en tot cas, els mitjans establerts en el reglament de la prova si són en nombre superior.
 • En el cas que l'activitat es realitzi en zona de domini públic maritimoterrestre, serà necessari aportar autorització de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a la realització de l'activitat.
 • S'haurà d'aportar l'autorització de Capitania Marítima de les Illes Balears en cas de ser una prova amb part aquàtica.
 • S'haurà d'aportar l'autorització d'Autoritat Portuària de Balears en el cas que la prova passi pel port d'Eivissa.

Pot accedir a través del següent enllaç : Activitats menors de recorregut no permanents

ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS. SERVEIS D'ADMISSIÓ I CONTROL D'AMBIENT INTERN

D'acord amb el Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm. 67, de 05-05-11), la la Secció d'Indústria realitza les convocatòries, les proves i l'expedició dels carnets a les persones aptes per exercir les tasques pròpies dels serveis esmentats.

Els centres de formació d'Eivissa que vulguin impartir el curs bàsic de personal dels serveis d'admissió i control d'ambient intern, han de presentar al Consell Insular d'Eivissa, amb una antelació mínima de deu dies abans de l'inici del curs, una declaració responsable segons el model que s'adjunta a l'annex 2 del Decret 41/2011.

Aquelles persones que vulguin presentar-se a les convocatòries que realitza anualment el Consell Insular d'Eivissa, per acreditar-se personal d'admissió i control d'ambient intern, han de tenir els requisits següents:

 1. Ser major de edat.
 2. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir el permís de residència i de treball corresponent.
 3. No tenir antecedents penals
 4. Tenir les aptituds i les capacitats físiques i psíquiques idònies per a l'exercici de les funcions corresponents, acreditat mitjançant un certificat mèdic oficial.
 5. Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears amb la finalitat de poder atendre el públic que es dirigeixi en aquestes llengües.
 6. Haver superat el curs bàsic de personal dels serveis d'admissió i de control d'ambient intern.

CONTACTE

Secció d'Industria
av. España 49, 2a planta
07800 Ibiza
tel.: 971195515/17
Correo electrónico: dep.industria@conselldeivissa.es


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es