Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Gestió de residus d'Eivissa

tornar Imprimir

Diagrama gestió  

Podeu consultar el diagrama de la gestió actual i de la gestió futura dels residus a l'illa d'Eivissa al final de la pàgina, a 'Imatges'.


Residus en massa

Aquests residus actualment es duen al dipòsit controlat de Ca na Putxa a Eivissa (gestionat per l'UTE GIREF). Amb el funcionament de la Planta de Transferència de Formentera s'aconsegueix el transport d'aquests residus a Eivissa. Quan estigui en funcionament la Planta de Triatge i Tractament de la Matèria Orgànica, es durà a terme un triatge acurat i es reduirà la quantitat final a dipositar a l'abocador, ja que es recuperaran materials reciclables dels fems.


Paper- cartó, vidre i envasos lleugers de recollida selectiva

Són aquells residus per als quals s'han establert uns circuits de recollida selectiva al carrer, mitjançant contenidors de diferents colors:

Contenidor blau: és per al paper-cartó, i s'hi recullen tots els residus fets amb aquests materials (revistes, diaris, publicitat, caixes i envasos de cartró, etc.)
Contenidor verd: és per al vidre i s'hi recullen bàsicament ampolles i pots de vidre (no hi són acceptables els residus com els gots, miralls, vidre pla, tubs fluorescents, etc).
Contenidor groc: és per als envasos lleugers, que poden ser envasos de plàstic, llaunes, brics, bosses, taps, film i alumini domèstics.

Els residus recollits mitjançant els contenidors de carrer es duen a la Planta de Transferència Provisional, ubicada al costat de la central tèrmica de GESA, des d'on s'expedeixen als diferents recuperadors o gestors d'aquests materials.

És important recordar, per a l'adequada separació dels residus, que estam parlant de gestors d'envasos (ja sigui de paper, vidre, plàstic o alumini), per la qual cosa, només s'ha d'introduir als contenidors aquest tipus de residu. En el cas del paper no és indispensable (es tracta del mateix material encara que no sigui un envàs), però en el cas del vidre i dels envasos lleugers el tipus de material pot canviar molt i dificultar així el seu reciclatge.

En el moment en què la Planta de Triatge i Tractament de la Matèria Orgànica estigui en funcionament, els envasos es duran a aquesta planta on es realitzarà un triatge per separar els diferents materials i s'expediran posteriorment als recuperadors corresponents.


Residus de la construcció i demolició (RCD) i inerts

Es consideren RCD els residus característics de les obres de construcció i demolició. Normalment trobem:

 • Runes
 • Enderrocs
 • Terres d'excavació
 • Mescles bituminoses
 • Materials d'aïllament i altres.

A Eivissa i Formentera, la gestió ambientalment més correcta dels RCD es la deposició en dipòsit controlat de residus interts. A Eivissa existeixen dos pedreres en restauració amb autorització com a dipòsit controlat de residus inerts. Els RCD sense impropis poden dipositar-se directament però aquells que estan mesclats amb plàstics, ferralla, etc. han de passar per un pretractament de triatge per tal de separar tots els impropis abans de la seva deposició. De moment, els RCD barrejats també s'accepten a l'abocador insular de Ca na Putxa i n'ocupen un espai important, de manera que redueixen la seua vida útil.

Una forma de millorar la gestió d'aquests residus és la seua separació en origen: en les obres de construcció i demolició, fer una separació dels diferents residus en diferents contenidors per tal que no es mesclin amb altres materials que poden dificultar el seu aprofitament posterior.
Els residus inerts, previa autorització, poden reaprofitar-se en moltes ocasions a les mateixes obres com a rebliment. En moltes plantes de triatge de RCD a nivell estatal, treballen per tal d'aconseguir reciclar aquests residus com a material de construcció.


Algues i plantes marines

El que habitualment s'anomena algues a Eivissa, és majoritàriament una planta marina: la Posidonia oceanica (les seues fulles de color fosc s'acumulen a les platges després dels temporals). Com que són retirades de les platges d'Eivissa a l'inici de la temporada d'estiu, es genera una quantitat important d'un residu format, bàsicament, per una barreja de restes de posidònia i de sorra de platja.

Actualment aquestes restes es duen a l'abocador de Ca na Putxa, només durant els mesos de la temporada d'estiu, tot i que s'estan estudiant alternatives per separar i aprofitar la matèria orgànica present en aquest material (amb alt contingut en fibra i elevada salinitat), o bé compostar-la una vegada estigui en funcionament la Planta de Triatge i Tractament de la Matèria Orgànica.

La Posidonia oceanica és una espècie vegetal endèmica de la Mediterrània que forma un dels ecosistemes més importants i singulars del conjunt submarí de les nostres latituds. El exemplars d'aquesta espècie formen agrupacions denominades praderies de posidònia, que ocupen grans extensions dels fons amb sediments més o menys tous (moltes de les praderies del litoral de l'illa d'Eivissa estan incloses al Parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera). La importància de les praderies ve determinada perquè constitueixen un biòtop utilitzat com a zona de refugi, cria i alimentació d'una gran diversitat d'espècies marines, com en un bosc tropical, hi ha multitud d'animals que viuen entre les mates de posidònia. A més a més, aquesta espècie és el principal productor d'oxigen de la nostra mar. Aquesta funció com a biòtop ens ha valgut la catalogació de Patrimoni Natural per la UNESCO.

Les seues restes, que es dipositen en l'arena de les platges per acció de l'onatge, protegeixen així mateix les platges contra la pèrdua d'arena. És per tot això que la posidònia no es pot considerar un residu, i per aquest motiu, i amb la finalitat de millorar i unificar criteris en la gestió de les restes de posidònia per part dels ajuntaments, el Consell Insular d'Eivissa va encarregar un estudi sobre la gestió de les restes de posidònia al litoral de l'illa d'Eivissa l'any 2010. Aquest estudi es pot consultar en 'Gestió de restes de posidònia'.


Restes de jardineria i poda

Aquests residus provenen de les activitats de manteniment dels jardins i espais verds municipals, així com de la neteja de boscos i finques privades. És un residu bàsicament orgànic, amb un alt contingut en fibra, per la qual cosa és ideal com a material estructurant en instal·lacions de compostatge.

Actualment aquests residus es duen a l'abocador, en espera que es desenvolupin les instal·lacions per al tractament de la matèria orgànica previstes. Cal dir que algunes empreses privades fan feina per tal de reciclar aquest material, elaborant compost, fent briquetes per utilitzar com a combustible o bé pellets.


Residus voluminosos

Es consideren residus voluminosos aquells residus assimilables a municipals que, a causa de les seues característiques (dimensions, pes, propietats,etc.), no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida, per exemple:

 • matalassos
 • mobiliari
 • palets, etc.

Actualment els residus voluminosos es gestionen per dues vies:

Recuperació: el Consell Insular d'Eivissa està col·laborant amb la Fundació Deixalles en el desenvolupament, a l'illa d'Eivissa, del projecte "Inserció i Reciclatge", que té com a objectiu la recuperació i reintroducció en el mercat de residus voluminosos en bon estat, mitjançant la recollida domiciliària (porta a porta). Es tracta d'un projecte d'economia social, i es troba en funcionament des de principis de l'any 2005.
Tractament: de forma provisional, els residus voluminosos que no són recuperats per la Fundació Deixalles es tracten a les instal·lacions de Ca na Putxa, gestionades per l'empresa UTE GIREF, on se seleccionen i es trien els productes valoritzables i es disposa el rebuig triturat al dipòsit controlat.

Electrodomèstics i residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Actualment, aquestos residus són recollits pels ajuntaments en la recollida municipal de voluminosos i enviats al centre logístic per a la seua descontaminació i reciclatge. La Fundació Deixalles també col·labora a la seua recuperació, com en el cas dels voluminosos, mitjançant recollida domiciliària a petició de la persona interessada. Amb l'entrada en funcionament de les deixalleries, els usuaris poden dur directament els RAEE a les intal·lacions del seu municipi.

També, si vols desfer-te d'un RAEE pots cridar al servei de recollida municipal del teu ajuntament i demanar quin dia poden passar a recollir-lo:

 • Ajuntament d'Eivissa: 971 19 11 75 (CESPA)
 • Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 971 34 43 63 (FCC), o en qualsevol de les dos deixalleries del municipi.
 • Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 971 31 84 85 (HERBUSA), o en el Punt Verd del municipi.
 • Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia: 971 31 84 85 (HERBUSA), o en qualsevol de les dos deixalleries del municipi.
 • Ajuntament de Sant Joan de Labritja: 971 31 84 85 (HERBUSA).

Una altra opció és dur-lo directament al centre de reciclatge Ca na Negreta, ctra. Santa Eulària km 6.1, telèfon 971 31 13 13.

Més informació a ECOLEC.


Residus perillosos

Són aquells residus que contenen alguna substància o element que requereix d'un tractament específic de descontaminació per tal de reduir la seua perillositat. Entre els residus perillosos que es poden generar en l'àmbit domèstic destaquen:

 • Olis 
 • Pintures i vernissos
 • Productes de neteja
 • Piles i bateries usades, etc.

La gestió d'aquests residus es realitza a través de gestors de residus autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

Per obtenir més informació sobre la gestió d'aquesta mena de residus i sobre el llistat de gestors autoritzats podeu consultar el Punt d'Informació Ambiental del Govern Balear, al telèfon gratuït 900 15 16 17, o a la seua pàgina web PIA. Amb l'entrada en funcionament de la xarxa de deixalleries, els cituadans poden dur-hi aquests residus gratuitament, així com la resta de residus domèstics.

Amiant: es troba present al fibrociment de canonades, dipòsits d'aigua, jardineres, plaques d'un galliner, cobert, etc. Aquest residu no s'admet a les Deixalleries, per la qual cosa s'haurà de contactar amb un gestor autoritzat per a la seua retirada. S'han de seguir una sèrie de recomanacions a l'hora de retirar-lo (la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern Balear disposa de guies):

 • Consulteu amb algun expert sobre el material sospitós de contenir amiant.
 • No retireu mai el material friable, cerqueu una empresa especialitzada.
 • No trossegeu mai els elements a eliminar i procureu extreure'ls sense que es trenquin.
 • No utilitzeu mai serres radials, és preferible l'ús d'eines manuals.
 • No cremeu els productes que contenguin amiant, ja que és incombustible i lliurarà les fibres a l'ambient.
 • Si l'extracció té lloc a l'interior d'un habitatge, haureu desconnectar l'aire condicionat i evitar corrents d'aire; així com ficar en bosses i amb molta cura les peces, sobre tot si hi ha trencaments del material. Posteriorment feu neta la zona amb mitjans humits i dipositeu les baietes en bosses per ser tractades com a residus. L'aspiració pot ser perillosa ja que podria remoure les fibres acumulades als sòls i parets.
 • Crideu al gestor de residus perquè retiri les peces extretes i possibles materials contaminats.


Vehicles al final de la vida útil (VFU)

Són aquells vehicles de motor el propietari dels quals es vol desprendre. Donada la complexitat dels elements que conformen un VFU, i la perillositat d'alguns dels seus components (combustible, refrigerants, líquid de frens, etc.), cal que siguin gestionats correctament. És per aquest motiu que per poder donar de baixa un VFU cal dur-lo a un Centre autoritzat per a la seua recepció i descontaminació (Centre CAT).

La gestió d'aquests residus es realitza a través de gestors de residus autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

Per obtenir més informació sobre la gestió d'aquesta mena de residus podeu consultar el Punt d'Informació Ambiental del Govern Balear, al telèfon gratuït 900 15 16 17, o al seu web PIA.


 


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es