Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa de disolució d'SPOCTUR EIVISSA i FORMENTERA OCI, CULTURA I TURISME, SA (SPOCTUR SA)

tornar Imprimir

ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA DE 29 DE JULIOL DE 2011 DE DISSOLUCIÓ DE LA MERCANTIL SPOCTUR EIVISSA I FORMENTERA OCI, CULTURA I TURISME, SA (SPOCTUR, SA) I OBERTURA DEL PERÍODE DE LIQUIDACIÓ

La societat Spoctur Eivissa i Formentera Oci, Cultura i Turisme, SA, és una societat mercantil local, 100 % participada pel Consell Insular d'Eivissa.

En compliment de l'apartat sisè de l'acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa, de dia 29 de juliol de 2011, es fa públic que a l'apartat segon d'aquell acord es disposa:

"SEGON.- DISSOLDRE la societat Spoctur Eivissa i Formentera Oci, Cultura i Turisme, SA, amb CIF A-57329005, per la causa prevista a l'article 368 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol."

La qual cosa es publica als efectes d'allò establert a l'article 369 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

El president del Consell Insular
Vicent Serra Ferrer
Eivissa, 2 d'agost de 2011


 

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es