Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Projecte constructiu Millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 i Variant al nucli urbà de Jesús

tornar Imprimir

TOM I

01 Memòria i Annex nº 1 (PDF)
02 Annex nº 2. Estudi de planejament i trànsit (PDF)
03.1 Annex nº 3. Topografia, cartografia i replanteig. Part 01 (PDF)
03.2.1 Annex nº 3 Apèndix 13.1 Bases de replanteig. Ressenyes (PDF)
03.2.2 Annex nº 3 Apèndix 13.2 Bases de replanteig. Ressenyes (PDF)
03.2.3 Annex nº 3 Apèndix 13.3 Bases de replanteig. Ressenyes (PDF)
03.3 Annex nº 3 Apèndix 14. Bases de replanteig. Gràfic (PDF)
03.4.1 Annex nº 3 Apèndix 15.1 Bases de replanteig. Observacions i càlculs GPS. (PDF)
03.4.2 Annex nº 3 Apèndix 15.2 Bases de replanteig. Observacions i càlculs GPS. (PDF)
03.5 Annex nº 3 Apèndix 16. Llistats de replanteig (PDF)
04 Annex nº 4. Traçat geomètric (PDF)

TOM II

05 Índex i annex nº 5. Moviment de terres (PDF)
06 Annex nº 6. Ferms i paviments (PDF)
07 Annex nº 7. 1.1.01 Climatologia, hidrologia i drenatge. (PDF)
07 Annex nº 7.1.1.02 Climatologia, hidrologia i drenatge. (PDF)
07 Annex nº 7.1.2 Climatologia, hidrologia i drenatge. (PDF)
07 Annex nº 7.2.1 Climatologia, hidrologia i drenatge 2. (PDF)
07 Annex nº 7.2.2 Climatologia, hidrologia i drenatge (PDF)
07 Annex nº 7.2.3 Climatologia, hidrologia i drenatge (PDF)
07 Annex nº 7.3 Climatologia, hidrologia i drenatge (PDF)
07 Annex nº 7.4 Climatologia, hidrologia i drenatge (PDF)
08 Annexnº 8.1 Geologia i geotècnia (PDF)
08 Annex nº 8.2.1 Geologia i geotècnia (PDF)
08 Annex nº 8.2.2 Geologia i geotècnia (PDF)
09 Annex nº 9.1 Estructures (PDF)
09 Annex nº 9.2 Estructures (PDF)

TOM III

10 Annex nº 10 Desviaments provisionals (PDF)
11 Annexnº 11 Seguretat vial (PDF)
12 Annex nº 12 Serveis afectats (PDF)
13 Annex nº 13 Coordinació amb organismes i serveis (PDF)
14 Annex nº 14 Senyalització, abalisament i defenses (PDF)
15 Annex nº 15 Pressupost per a coneixement de l'Administració (PDF)
16 Annex nº 16 Ordenació ecològica, estètica i paisatgística (PDF)
17 Annex nº 17.1 Expropiacions (PDF)
17 Annex nº 17.2 Expropiacions (PDF)
17 Annex nº 17.3 Expropiacions (PDF)
17 Annex nº 17.4 Expropiacions (PDF)
17 Annex nº 17.5 Expropiacions (PDF)
18 Annexnº 18 Afeccions arqueològiques (PDF)
19 Annex nº 19.1 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (RCD)(PDF)
19 Annex nº 19.2 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (RCD)(PDF)
20 Annex nº 20 Obres complementàries (PDF)
21 Annexnº 21.1 Justificació de preus (PDF)
21 Annex nº 21.2 Justificació de preus (PDF)
22 Annex nº 22 Pla d'obra (PDF)
23 Annex nº 23 Valoració d'assajos (PDF)

TOM IV

24 Índex Tom IV, Doc. Nº 2 Plànols, Plànol 01 C-733 (PDF)
25 02.1C-733 EA cartografia 02-2 C-733 EA demolicions (PDF)
26 C-733 Planol conjunt 04 C-733 Planta general (PDF)
27 C-733 Planta Traçat (PDF)
28 C-733 Perfils longitudinals (PDF)
29 C-733 Perfils transversals i seccions tipus (PDF)
30 C-733 Drenatge (PDF)
31 C-733 Expropiacions (PDF)
32-1 C-733 Serveis afectats: Serveis existents (PDF)
32-2 C-733 Serveis afectats: Reposició de serveis (PDF)
33 C-733 Desviaments provisionals (PDF)
34 C-733 Obres complementàries (Enllumenat, tancaments i mobiliari urbà,aparcament al costat del col·legi) (PDF)
35 C-733 Ordenació ecològica, estètica i paisatgística (PDF)
36 C-733 Estructures: Seccions tipus. 14-1 Passos inferiors 14-2 Murs 14-3Passarel·la per als vianants. (PDF)
37 Senyalització, abalisament i defenses (PDF)

TOM V

38 Índex Tom V, Doc. nº 3 Plec de prescripcions tècniques particulars-PPTP (PDF)
39-1 Doc. nº 4.1 Pressupost (PDF)
39-2 Doc. nº 4.2 Pressupost (PDF)
39-3 Doc. nº 4.3 Pressupost (PDF)
39-4 Doc. nº 4.4 Pressupost (PDF)
39-5 Doc. nº 4.5 Pressupost (PDF)
39-6 Doc. nº 4.6 Pressupost (PDF)
40 Doc.nº 5 Estudi de seguretat i salut (PDF)

Enllaç a l'edicte BOIB


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es