Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Projecte de millora del paviment i adecuació de l'equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del P.K. 0+000 i el P.K. 11+845.

tornar Imprimir

INDEX GENERAL

 • DOCUMENT Nº1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I ANNEXOS.(PDF)
 • DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS
 •  Plànol nº1- Índex i situació. (PDF
 •  Plànol nº2_A- Planta general. Actuacions prèvies. (PDF)
 •  Plànol nº2_B- Planta general. Actuacions prèvies. (PDF)
 •  Plànol nº3 - Planta General. Estat Projectat. (PDF)
 •  Plànol nº4 - Detalls de ferms i estructures. (PDF)
 •  Plànol nº5 - Detalls de la senyalització. (PDF)
 •  Plànol nº6_A - Detalls dels sistemes de contenció. (PDF)
 •  Plànol nº6_B - Detalls dels sistemes de contenció. (PDF)
 • DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.(PDF)
 • DOCUMENT Nº4 PRESSUPOST. (PDF)
 • DOCUMENT Nº5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. ( PDF)

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es