Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Projecte de tractament superficial en la capa de rodadura en diversos trams de la carretera SN-2

tornar Imprimir

01- Memória i annexos (PDF)

02- Plànols (PDF)

03- Plec de prescripcions tècniques particulars (PDF)

04- Pressupost (PDF)

05- Estudi bàsic de seguretat i salut (PDF)

Publicació al BOIB (PDF)


Projecte de tractament superficial en la capa de rodadura en diversos trams de la carretera SN-2

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es