Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es
Icono Facebook twitter RSS
 

Parc Insular de Bombers

Volver Imprimir

Foto bombers

On és i com contactar-hi?

Parc Insular de Bombers
ctra. de Sant Antoni, km 5,2, 07816 Sant Rafel de sa Creu
tel. 971 31 30 30 / 971 31 30 31 / 971 19 80 00 · fax 971 19 83 19
bombers.eivissa@conselldeivissa.es  

Consell d'Eivissa:
av. d'Espanya, 49, 4a planta
07800 Eivissa 
tel. 971 19 59 00


Què és?

El Consell d'Eivissa presta el servei de prevenció, d'extinció d'incendis i de salvament en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa. Aquest servei té atribuïdes les següents funcions:

 • Extinció d'incendis i, en general, el salvament de persones, animals i béns, en cas de sinistre o situació d'emergència.
 • Treballs de prevenció conduents a evitar o reduir el risc d'incendis o qualssevol altres tipus de riscos, sinistres o accidents i, en especial, la inspecció del compliment de la normativa en vigor.
 • Adoptar mesures de seguretat extraordinàries i provisionals en situacions d'emergència, mentre recau la decisió de l'autoritat competent, sobre el tancament i el desallotjament de locals i establiments públics, sobre l'evacuació d'immobles i propietats, així com limitar o restringir la circulació i la permanència en vies o llocs públics en cas d'incendi, de catàstrofe o de calamitat.
 • Investigar i informar sobre els sinistres en els quals intervenguin i, particularment, acomplir els requeriments de l'autoritat competent.
 • Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb el que disposa la legislació vigent i, més concretament, amb el contingut dels plans territorials i especials que hi siguin aplicables.
 • Intervenir en qualsevol mena de salvament a requeriment de l'autoritat competent.
 • En els supòsits d'intervenció per qualsevol causa, recuperar les víctimes i coordinar el seu trasllat, amb la urgència que calgui, si és procedent.
 • Realitzar campanyes d'informació i formació dels ciutadans sobre prevenció i actuació en cas de sinistre.
 • Estudiar i investigar les tècniques, les instal·lacions i els sistemes de protecció contra incendis en relació amb la normativa específica d'aquestes matèries.
 • Actuar en serveis d'interès públic, per raó de la capacitat específica dels seus membres i l'adequació dels mitjans materials dels quals es disposa, sempre que no suposi minva de la seua capacitat de resposta per als serveis propis.
 • Qualssevol altres funcions que els siguin atribuïdes, encaminades a la protecció de persones i béns, quan siguin necessàries i proporcionades als fets.


Breu descripció del servei

El Consell Insular d'Eivissa ha vengut prestant el servei d'extinció d'incendis i salvaments a tots els municipis de l'illa d'Eivissa des de l'any 1980, a través del Parc Insular de Bombers, situat devora la carretera d'Eivissa a Sant Antoni. El servei compta actualment amb la plantilla i la flota de vehicles que es detallen a continuació:

Plantilla:

- 39 persones en el Parc: 30 bombers, 7 caporals, 1 mecànic i 1 sergent
- 2 persones a la seu del Consell Insular: 1 auxiliar administrativa i 1 tècnic

El personal operatiu s'organitza en 4 torns de 24 hores en el parc, de manera que sempre estiguin disponibles com a mínim 6 persones les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.

Vehicles:

3 Camió autobomba urbana pesant (BUP)
3 Camions autobomba nodrissa pesant (BNP)
3 Camió autobomba rural pesant (BRP)
1 Camió autoescala (AEA)
1 Furgó de salvament i rescat (FSR)
3 Vehicles de transport mixt lleuger (TML)
1 Vehicle de prefectura (UMJ)


Protecció civil:

En virtut de la legislació vigent, el Consell Insular d'Eivissa té atribuïdes determinades competències en matèria de protecció civil, entre les quals s'han de destacar:

 • Elaborar i aprovar el Pla insular de protecció civil i el Catàleg de recursos mobilitzables en situacions d'emergència
 • Elaborar i executar programes insulars de prevenció, campanyes de conscienciació i sensibilització, divulgar les mesures d'autoprotecció i col·laborar en la realització de pràctiques i simulacres de protecció civil
 • Assegurar la prestació, en la totalitat del territori insular, dels serveis d'urgència, emergència i protecció civil

 

Proponemos

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (España) · Teléfono: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es