Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa demana als Ajuntaments de l'illa els seus criteris per definir la zonificació del lloguer turístic

tornar Imprimir

Façana Consell

El departament de Presidència i Turisme ha enviat als diferents Ajuntaments de l'illa d'Eivissa una carta en la que es sol·licita la zonificació de les àrees aptes per a la comercialització d'estades turístiques a habitatges d'ús residencial a l'illa d'Eivissa, fins que els Ajuntaments n'estableixin la respectiva delimitació al planejament urbanístic municipal. Això i segons informa el director insular de turisme, son els treballs previs en ordre a establir, si n'és el cas, les zones aptes per a la comercialització tenint en compte les diferents tipologies d'habitatges que tenim.

Recordem que el Consell d'Eivissa va acordar el compromís a que els PIAT (Pla d'Intervenció en Àmbit Turístic) i, si és necessari, el PTI, no autoritzin els lloguers turístics en edificis plurifamiliars al conjunt de l'illa mentre es pateixi l'actual situació d'emergència habitacional. L'article 75 de la Llei 8/2012 de turisme de les Balears estableix que el procediment per establir aquesta delimitació del lloguer turístic ha de ser redactat pel Consell Insular d'Eivissa, previa consulta als Ajuntaments. És per aquest motiu que es demana als Ajuntaments que, en un termini màxim de dos mesos, remetin la següent informació:

-manifestar, si n'és el cas, la no admissió de comercialització d'estades turístiques a habitatges en tot o part del seu municipi. Especificar si aquesta no admissió ho és respecte a totes les tipologies edificatòries o a algunes.

-l'admissió o no de la modalitat de lloguer de l'habitatge principal a les zones delimitades.

-si n'és el cas, adjuntar uns plànols on es contemplin les zones a delimitar.

La proposta tramesa pels Ajuntaments haurà d'incloure una descripció de les raons d'interés general que justifiqui les prohibicions o restriccions proposades, així com una avaluació de la proporcionalitat de l'actuació.

"Els Consells disposen d'un termini de 12 mesos per portar a terme aquesta zonificació, la qual cosa no significa que s'hagi d'admetre l'activitat a totes les modalitats d'habitatges ja que des del Consell d'Eivissa s'ha mostrat la voluntat de no autoritzar l'activitat als edificis plurifamiliars", ha remarcat el director insular de turisme, Vicent Torres 'Benet'. Des del departament de Turisme es recorda també que "com que sí es pot donar l'activitat a altres modalitats d'allotjament com es el cas dels habitatges unifamiliars, és important que cada Ajuntament estableixi els seus criteris com a treball previ".

Cas que alguna tipologia pugui estar acceptada, cal recordar que una vegada duta a terme aquesta zonificació, les noves sol·licituds d'inscripció hauran de complir el que disposa la modificació de la llei 8/2012 aprovada recentment al Parlament de les Illes Balears com és el fet de l'antiguitat de l'habitatge, o el fer de disposar de places turístiques provinents d'una baixa per tal de poder intercanviar les mateixes.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es