Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aprovada la relació d'ajudes per a estudiants del curs 2016-2017

tornar Imprimir

Façana Consell

El departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa ha dictat una resolució sobre els beneficiaris de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2016-2017. Una vegada tramitades les 650 sol·licituds presentades, fetes les comprovacions i els requeriments necessaris i donada resposta a les al·legacions presentades a la proposta provisional, s'ha concedit un total de 563 sol·licituds. Només 87 sol·licituds han estat denegades o excloses del procés per diferents motius que s'assenyalen a la resolució.

Els interessats poden comprovar el llistat definitiu al següent enllaç del pàgina web del Consell d'Eivissa:

http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=13625&tipo=3&nivel=1400&language=ca&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1

La convocatòria ha permès utilitzar el sobrant de les ajudes destinades als estudiants que cursen estudis a l'illa d'Eivissa, en la modalitat dels estudiants que cursen els estudis fora de l'illa, amb la qual cosa s'han concedit les següents ajudes:

- Estudiants que realitzen els seus estudis fora de l'illa: 524 ajudes de 1.016,12 € cada una. Dels 500.000 € previstos inicialment s'ha arribat a 532.450 € en sumar el sobrant de l'altra modalitat.

- Estudiants que fan els seus estudis a l'illa d'Eivissa: 39 ajudes de 450 € cada una. S'han concedit ajudes per un total de 17.550 €.

Respecte a anys anteriors aquesta convocatòria s'ha redactat amb el propòsit d'arribar a un major nombre d'estudiants i a la vegada simplificar els tràmits:

- s'ha augmentat de 400.000 € a 550.000 € la partida pressupostària.

- s'ha eliminat una de les línies (ajudes al desplaçament) però sense que desaparegui el seu objecte, ja que la convocatòria inclou dues modalitats: una per als estudiants que cursen els seus estudis fora de l'illa (augmentant la quantia per incloure el fet que s'hagin de desplaçar) i l'altra per als que ho fan a l'illa d'Eivissa.

- s'ha obert la convocatòria als estudiants que cursen estudis no presencials a Eivissa.

- desapareix el requisit de tenir dos anys com a mínim de residència a l'illa i és suficient residir-hi i presentar com a justificant el «certificat de viatge» que es pot adquirir gratuïtament i fàcilment.

- s'ha deixat de tenir en compte el nivell de renda per poder accedir a les ajudes.

- l'alumnat de 1r no ha de presentar les notes del curs anterior: si estan matriculats/ades, és clar que han superat les proves d'accés.

- l'establiment de dues modalitats (estudis fora i estudis a l'illa) estalvia als estudiants que ho fan fora haver de presentar dues sol·licituds, una per estudis i l'altra per desplaçament.

- les ajudes s'han fet compatibles amb altres ajuts convocats per qualsevol administració o ens públic o privat per a la mateixa finalitat, sempre que l'import de les subvencions no sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi els cost de l'activitat subvencionada.

Al llarg dels següents dies tots els estudiants beneficiaris rebran el pagament d'aquestes ajudes.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es