Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa aclareix que les ajudes a estudiants no es poden demanar per correu electrònic, sinó que de manera telemàtica s'han de tramitar a través de la Seu Electrònica

tornar Imprimir

Façana Consell

El passat divendres 24 de maig s'inicià el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2018-19 (bases publicades al BOIB núm. 67, de 18-05-19, i extracte publicat al BOIB núm. 69, de 23-05-19) i finalitza el dia 20 de juny, inclòs.

Al Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut s'ha detectat que alguns estudiants han tramès la seua sol·licitud, acompanyada de documentació diversa, a través de correus electrònics de diferents departaments del Consell Insular d'Eivissa.

Per això, des d'aquest Departament es vol aclarir que la presentació telemàtica de documentació no és vàlida a través de correu electrònic, sinó que s'ha de fer a través de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa, tal com estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i com consta a la base vuitena d'aquestes ajudes.

En definitiva, la presentació de sol·licituds (del 24 de maig al 20 de juny de 2019, ambdós inclosos) pot fer-se:

- De manera presencial: En el Registre General del Consell Insular d'Eivissa (avinguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa) o en els llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- De manera telemàtica: A través de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). Per presentar la sol·licitud en aquest mitjà, l'estudiant sol·licitant ha de disposar d'un certificat digital o electrònic. No és vàlida cap sol·licitud aportada a través de correu electrònic.

Tota la informació es pot trobar al Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell Insular d'Eivissa, a la seua seu electrònica (https://seu.conselldeivissa.es), a la seua web www.conselldeivissa.es , a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/index i al mateix Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut, a la segona planta del Consell Insular d'Eivissa.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es