Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa inicia les obres per adequar un magatzem a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres

tornar Imprimir

Façana Consell

Les obres que s'han d'emprendre a les dependències ubicades a sa Coma, on estava el dipòsit de publicacions del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut, varen obligar a reubicar els fons bibliogràfics que hi havia dipositats. De la mateixa manera, les necessitats creixents d'espai per donar cabuda als diferents fons de la Biblioteca Pública Insular i del Dipòsit Legal, han fet necessari buscar nous espais d'emmagatzematge. D'altra banda, la posada en marxa del Casal d'Entitats a la primera planta de l'edifici de Cas Serres i d'una programació estable a l'Auditori del mateix centre han generat noves necessitats d'espais dins de l'edifici.

Per tot això, amb la intenció d'aprofitar l'espai que estava sense ús al soterrani de l'edifici de Cas Serres, on s'havien ubicat anteriorment dependències de la PIMEEF, es féu necessari emprendre les reformes necessàries per destinar-lo a magatzem de les diferents dependències que alberga l'edifici: la Biblioteca Pública Insular, el Casal d'Entitats i l'Auditori.

El dia 20 de febrer de 2019 es va resoldre iniciar, mitjançant el procediment d'adjudicació obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, l'expedient per a la contractació de les obres i el dia 18 de març de 2019, amb la fiscalització limitada prèvia favorable de la Intervenció d'aquesta Corporació, l'òrgan de contractació resolgué aprovar l'expedient, el Plec de clàusules administratives particulars i autoritzar la despesa corresponent, amb càrrec al pressupost del Departament per a l'any 2019.

Finalment, el passat dia 28 de maig, l'òrgan de contractació va resoldre adjudicar el contracte a favor de l'empresa Edificaciones Inconop Industrial de Levante, SL. per un import total de 62.790,43 € (IVA inclòs) per resultar l'oferta amb la millor relació qualitat-preu per a l'Administració, amb un termini d'execució del contracte de tres mesos i un termini de garantia total de les obres de dos anys, comptador des de la data de la seua recepció.

Els treballs consistiran en la demolició i retirada de paraments, fusteria, instal·lacions d'electricitat, ventilació i fontaneria, enrajolats i altres elements existents; així com l'execució d'envans interiors, el lliscat de paraments verticals i horitzontals, el recrescut en anivellament del paviment, l'enrajolat amb rajola ceràmica i l'execució del calaix per cobrir canonades. Les feines es completaran amb els treballs de pintura i d'electricitat i l'adequació de la instal·lació contra incendis.

Les obres iniciades a la planta soterrani completen la reforma i adequació de l'edifici polivalent de Cas Serres realitzada entre els anys 2014 i 2015.

Eivissa, 18 de juny de 2019

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es