Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Surten les ajudes específiques per a la recuperació, manteniment i consolidació de l'entorn agrari d'Eivissa amb un import de 493.000 euros

tornar Imprimir

Façana Consell

Des del Departament de Medi Rural del Consell Insular d'Eivissa s'informa que ja han sortit les ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa, campanya 2019-2020. Es tracta d'una ajuda al sector primari d'Eivissa i la quantitat màxima que es destina a la present convocatòria serà per un import estimat màxim de 493.186,03 €.

En data 23 de juliol de 2018, la presidenta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (CAIB) va emetre resolució en virtut de la qual es va concedir una ajuda respecte del projecte presentat pel ConsellInsular d'Eivissa -Projecte per a la protecció i recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat-, amb càrrec al referit fons i, per un total de 2.642.244,09 euros.

L'objectiu és ajudar mantenir o recuperar el paisatge agrícola de secà de l'illa d'Eivissa, afectat per l'abandonament del camp produit per diversos factors, entre d'altres per la falta de rentabilitat de les explotacions agràries tradicionals de secà d'Eivissa. Poden optar a l'ajuda els agricultors inscrits en el Registre d'Explotacions Agràries (RIA).

Les activitats subvencionables són: llaurar amb una subvenció de 40 euros/ha; sembrar amb una subvenció de 100 euros/ha; manteniment fruiters tradicionals de secà (inclou ametllers, garrovers, figueres i oliveres de secà), entre 24 euros/ha i 215 euros/ha en funció de la densitat de plantació; manteniment de ramats d'ovelles i/o cabres de pastura a partir de 60 euros/ha, així com les caseres d'abelles fins a 300 euros per cada assentament (1 assentament = 5 caseres d'abelles).

Les quanties exposades podran incrementar-se en funció de la naturalesa dels terrenys on s'han realitzat les activitats objecte d'ajuda en els següents termes:

1.- Parcel·les qualificades com a ANEI, ARIP, LIC o ZEPA, un increment fins al 20% en funció de les actuacions que s'hi executin i que se sumen: Un increment del 5% per actuacions de llaurar terrenys agraris; 5% per sembra; 5 % per manteniment de fruiters i 5% per pastura amb bestiar d'oví/caprí.

2.- Parcel·les que presenten una pendent superior al 8% o localitzades a una Àrea de previnció de riscos per erosió (APR-Erosió), l'ajuda s'incrementarà en un 5% si es realitzen actuacions de llaurat i un 5% addicional, si es realitzen sembres.

3.- Parcel·les amb ramat oví/caprí en pasturatge, el manteniment o la implantació.

La quantitat màxima subvencionable és de 3.000 euros per agricultor.

Els agricultors podran sol.licitar la subvenció de manteniment de paisatge fins dia 30 d'abril de 2020.

La principal motivació per animar-se a sol.licitar l'ajuda és la presentació d'una sol.licitud molt senzilla, i, posteriorment, la justificació es realitzarà de forma simple mitjançant declaració de les actuacions realitzades entre els mesos de maig i juny de 2020. El Departament d'Agricultura comprovarà que les actuacions s'han realitzat mitjançant visites a les finques.

Per a més informació i sol.licituds, l'agricultor pot contactar amb el Departament de Medi Rural (Agricultura) del Consell Insular d'Eivissa -3ª planta-, demanant una cita prèvia al telèfon 971.19.59.05 o via mail a joan.mari@conselldeivissa.es .

La documentació que cal aportar a la sol.licitud és el DNI del titular de l'explotació, el número del Registre Insular Agrari i la cartilla ramadera (oví-caprí-apícola), en el seu cas. Podran trobar la informació a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa en el catàleg de tràmits:

https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent/APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV

Al mateix temps, des del Departament de Medi Rural del Consell Insular d'Eivissa, s'estan programant unes xerrades informatives en els diferents municipis de l'illa per explicar l'ajuda amb les següents dates previstes:

Divendres 10 de gener de 2020 ¿ 19:00 H.

Sala de Plens del Consell Insular d'Eivissa.

Dissabte 18 de gener de 2020 ¿ 11:00 H.

Cooperativa Agrícola de Santa Eulària.

Divendres 24 de gener de 2020 - 19:00 H.

Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Divendres 31 de gener de 2020 ¿ 19:00 H.

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Divendres 7 de febrer de 2020 ¿ 19:00 H.

Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es