Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa atura la construcció d'un possible agroturisme sense llicència urbanística

tornar Imprimir

Façana Consell

El Departament de Gestió del Territori del Consell Insular d'Eivissa ha ordenat la immediata suspensió de tots els actes de construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl que es venien executant a una parcel·la en sòl rústic comú de Sant Josep de sa Talaia per les quals no hi ha hagut actuacions de l'Ajuntament competent en base als requeriments fets des del Consell.

Després de rebre un escrit de denúncia i fotografies d'aquestes feines el passat mes de setembre de 2019, el zelador del departament va poder comprovar com a la finca s'estaven construït diverses edificacions i una piscina, amb característiques pròpies d'un establiment turístic.. A més, a més, el propi zelador manifesta que la propietat de la finca ha afirmat que no disposava de llicència d'obres.

L'incompliment d'aquesta ordre de suspensió pot suposar la imposició de multes coercitives successives per períodes mínims de deu dies i quantia, en cada ocasió, del 10% del valor de les obres executades i, en tot cas i com a mínim, de 600 euros. En aquest casos, les multes coercitives s'han de reiterar amb la periodicitat màxima d'un mes, si es tracta de les tres primeres, i de quinze dies si són posteriors. S'ha de comunicar l'incompliment, si escau, al ministeri fiscal, a l'efecte d'exigir la responsabilitat que pertoca, de conformitat amb l'article 556 del Codi penal.

Aquesta mesura cautelar no posa fi a la via administrativa i admet recurs d'alçada en un termini d'un mes. Contra la desestimació expressa d'aquest recurs s'hi pot interposar un recurs contenció administratiu en un termini de dos mesos, o qualsevol altre recurs que la propietat consideri oportú.

El Consell d'Eivissa informà la setmana passada de dos enderrocaments produïts a dos habitatges que havien estat aixecats de manera il·legal, amb reposició del sòl que ocupaven. El conseller de Gestió del Territori, Mariano Juan, recorda què "és compromís d'aquest equipo de govern, com no podia ser d'altra manera, ser escrupolosos amb la preservació de l'entorn i amb el compliment de les normes. A Eivissa no tot val, i el Consell ha de plantar cara als possibles incompliments que puguem detectar".

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es