Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa presenta un Pla de Mesures d'Agilització i Flexibilització per a incentivar l'activitat econòmica a l'illa d'Eivissa

tornar Imprimir

060520 Pla de Mesures

El president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Marí, el vicepresident primer Mariano Juan i el vicepresident segon Javier Torres, han explicat avui el Pla de Mesures d'Agilització i Flexibilització per incentivar l'activitat econòmica a l'illa d'Eivissa que ha estat elevat al Govern de les Illes Balears.

Aquest document que conta de 45 mesures concretes, s'estructura en quatre eixos: agilitzar i simplificar els procediments administratius, mesures concretes d'ordenació territorial i mediambientals, control de l'intrusisme i de protecció per a les activitats legals i temporalitat de les mesures. Ha estat realitzat incorporant aportacions de tots els grups polítics del Consell Insular (Partit Popular, Ciudadanos, Partit Socialista, Unidas Podemos i la consellera no adscrita Marta Díaz); dels sindicats UGT i CCOO; de les patronals PIMEEF, CAEB i Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, de diversos col·legis professionals i dels cinc ajuntaments de l'illa.

"De les reunions mantingudes, de les preocupacions expressades i des de la voluntat de treballar conjuntament, hem plantejat una sèrie de propostes concretes i realistes amb un únic objectiu: avançar amb seguretat cap a un futur incert i preocupant", ha explicat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, qui ha contextualitzat aquest document què "forma part d'un pla més ampli d'actuacions vers la crisi de la COVID-19".

El president ha explicat que "davant la voluntat expressada pel Govern de les Illes Balears d'aprovar modificacions que agilitzin l'actuació administrativa vers l'activitat econòmica, es planteges des del Consell tot un seguit de modificacions que suposin una millora tant per la ciutadania com per l'illa. Es tracta d'una intervenció transversal que cobreix diferents línies i àmbits d'actuació amb l'objectiu d'incentivar i incrementar l'activitat dels sectors més castigats per la crisi".

Concretant part d'aquestes mesures, el vicepresident primer Mariano Juan ha explicat que, respecte l'eix d'ordenació territorial i mediambiental, es preveuen mesures per agilitzar la gestió i la tramitació com que es permeti als Consells Insulars suprimir les cèdules d'habitabilitat, eliminar les llicències d'obra per aqueles obres en edificacions i instal·lacions existents que no alterin els paràmetres d'ocupació i alçada, ni comportin increments en l'edificabilitat o el nombre d'habitatges, així com els canvis d'usos de les edificacions o la primera ocupació. També ha demanat "mesures per agilitzar l'aprovació del planejament urbanístic establint una regla general ambiental per a modificacions de plantejament general relatives a l'ordenació del sòl exclusivament urbà amb escassa incidència, agilitzant la tramitació dels Estudis de Detall per reduir tràmits".

També Juan ha explicat que per als habitatges existents de reduïdes dimensions (de fins a 150 m2), es proposa crear un incentiu a les mateixes construccions, si s'efectuen obres de reforma amb l'objecte de millorar les seves condicions d'habitabilitat i mediambientals bàsiques. "Es busca així un increment de l'eficiència energètica i hídrica sense consumir territori", ha explicat Juan qui ha explicat que aquesta mesura permetria una ampliació màxima d'uns 25 m2 de superfície útil, "reportant una recaptació extraordinària a l'Ajuntament, que percebria un 15% del cost total del projecte", ha explicat.

Respecte d'altres mesures explicades pel vicepresident, destaquen l'establiment d'un nou termini per poder dur a terme obres de modernització dels establiments turístics que finalitza a les Illes Baleares en breu; establir que sigui el PTI qui delimiti les ZAVA i les d'usos turístics; sotmetre a declaració responsable les obres de conservació o reforma en zona de protecció de carreteres i demanar que els col·legis professionals puguin col·laborar amb el personal inspector de les administracions públiques.

Quant a mesures de Control de l'Intrusisme i mesures de protecció de les activitats legals, Juan ha explicat que a proposta elevada al Govern balear demana "que els inspectors puguin actuar igual que els de turisme d'excessos", els quals no s'han d'identificar per poder fer un control, i es proposa sancionar a les persones que administren grups de Whatsapp per aconseguir clients de serveis il·legals. També s'estableix la creació d'un registre d'infractors en matèria de transport terrestre, amb la obligació que les empreses de lloguer de cotxes no puguin realitzar contractes amb persones que figurin allà.

Quant a lloguer turístic, es demana que s'incrementin les persones obligades a col·laborar amb la inspecció de turisme, i que els responsables en la comercialització d'estades turístiques no es puguin exculpar amb la presentació d'un contracte d'arrendament. També que es modifiqui la Llei Turística per aclarir que exercir l'activitat turística a un habitatge plurifamiliar a Eivissa és una infracció molt greu, ampliar el llistat de mesures provisionals aplicables, i tancar provisionalment empreses, establiments i habitatges d'ús turístic. Finalment, en aquest sentit es demana la possibilitat d'imposar multes coercitives per al supòsit de complir amb la resolució de tancament provisional.

Finalment, el vicepresident Javier Torres ha explicat les mesures orientades a agilitzar i simplificar els procediments administratius, demanant al Govern de les Illes Balears que "les normes reglamentàries del Consell Insular haurien d'aprovar-se igual que les dels ajuntaments. Som un ens que està a mig camí entre local i autonòmic i ara mateix tenim els problemes de tots dos", ha explicat.

També s'ha proposat modificar el procediment per obtenir la carta d'artesà i crear un Règim Especial amb una quota especial d'autònoms per aquest col·lectiu.

En matèria de contractació, es demana modificar diversos articles de la Llei de Contractació per ampliar els llindars d'expedients de contractes menors i els procediments oberts simplificats. "El que es busca amb aquesta modificació, que pot ser transitòria, és que les Administracions Territorials puguin injectar de forma simplificada contractes d'una quantitat d'inversió pública que suposi un impuls determinant per sostenir les empreses i treballadors locals, simplificant els procediments i garantint el compliment del marc legal establert", ha explicat Torres.

Finalment, s'ha demanat "l'adopció de diverses mesures d'agilització en matèria social", en concret en matèria de menors estrangers no acompanyats, en matèria de llibres de família nombrosa i, finalment, respecte de les autoritzacions i acreditacions de les entitats socials. 

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es