Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

S'inicia el termini per corregir les deficiències a la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa

tornar Imprimir

240420 Foto Noticia Generica

Aquest dilluns 14 de setembre s'ha publicat al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa la llista d'esmena de les sol·licituds presentades amb deficiències per a les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, convocades el passat mes de març (bases publicades al BOIB núm. 30, de 10-03-20, i extracte publicat al BOIB núm. 45, de 28-03-20) per a les quals el termini de sol·licitud va concloure el passat mes de juny.

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptant a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci, per efectuar l'esmena requerida. Així, el termini d'esmena s'inicia el dia 15 de setembre i finalitza el dia 28 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

La documentació pot aportar-se a través de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) ¿mitjançant certificat digital¿, al Registre General d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa (amb cita prèvia, per telèfon 971195416 o a través de la pàgina web citaprevia.conselldeivissa.es) o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015 esmentada.

De conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si les persones que consten en aquesta llista no presenten la documentació requerida, després d'haver pres la resolució pertinent, es considerarà que desisteixen de la seua petició.

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es