Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per al manteniment ordinari de la seua activitat esportiva

tornar Imprimir

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a entitats sense ànim de lucre per al manteniment ordinari de la seua activitat esportiva en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2017 al 31 de desembre de 2019.

Presentació de les sol·licituds:
De conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera (Suspensió dels terminis administratius) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma a tot l'Estat espanyol, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), en relació amb el termini per a la presentació de les sol·licituds, aquest queda suspès durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'hi adoptassin.
El còmput dels terminis esmentats es reprendrà al dia següent en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si n'hi hagués, les seues pròrrogues.
Les sol·licituds i tota la documentació s'hauran de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, per mitjans electrònics en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Secció

Dep. » Esport

Cóm es realitza el tràmit?

Veure bases adjuntes

Qui ho pot sol·licitar?

Veure bases adjuntes
A petició de l'interessat

Documentació

Veure bases adjuntes

On es pot fer?

Veure bases adjuntes


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es