Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes econòmiques individuals dirigides a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius, a l'estada d'esportistes en centres de tecnificació o centres d'alt rendiment i a la pràctica d'esport adaptat per a l'any 2020.

tornar Imprimir

Descripció

Es preveuen les modalitats d'ajuda següents:
- Modalitat A: ajudes econòmiques per a esportistes de l'illa d'Eivissa pels resultats aconseguits a l'any 2019, i per a les persones esportistes de l'illa d'Eivissa inscrites en centres de tecnificació esportiva (CTE) o en centres d'alt rendiment (CAR) fora d'Eivissa, durant la temporada esportiva 2019-2020.
- Modalitat B: ajudes econòmiques individuals per a personal tècnic esportiu de l'illa d'Eivissa per participar en activitats de formació tècnica esportiva fora de les illes Pitiüses durant l'any 2020.
- Modalitat C: ajudes econòmiques individuals per a esportistes de l'illa d'Eivissa per a l'adquisició de material ortoprotètic i/o cadires de rodes realitzada en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020 i que sigui imprescindible per a la pràctica de l'esport adaptat.

Presentació de les sol·licituds:
De conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera (Suspensió dels terminis administratius) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma a tot l'Estat espanyol, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), enrelació amb el termini per a la presentació de les sol·licituds, aquest queda suspès durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'hi adoptassin.
El còmput dels terminis esmentats es reprendrà al dia següent en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si n'hi hagués, les seues pròrrogues.
Les sol·licituds de les ajudes es formalitzaran mitjançant instància, degudament emplenada, segons el model normalitzat que figura com a annex 1 d'aquestes bases.

Es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa i es presentaran en el Registre General del Consell d'Eivissa (avinguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa), en Seu Electrònica a l'adreça seu.conselldeivissa.es o a la resta de llocs establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Secció

Dep. » Esport

Cóm es realitza el tràmit?

Ver bases adjuntas

Qui ho pot sol·licitar?

Ver bases adjuntas
A petició de l'interessat

Documentació

Ver bases adjuntasOn es pot fer?

Ver bases adjuntas


 

Descargar archivo

Bases beques esportives 2020
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es