Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a l'organització d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i/o internacional a l'illa d'Eivissa, la participació en lligues d'àmbit nacional i la participació en campionats d'Espanya.

tornar Imprimir

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques a entitats esportives sense ànim de lucre per a l'organització d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i/o internacional a l'illa d'Eivissa, la participació en lligues d'àmbit nacional i la participació en campionats d'Espanya, per la qual cosa s'estableixen les següents modalitats de subvenció:
- Modalitat A: ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l'organització d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i/o internacional a l'illa d'Eivissa dins del període comprés entre l'1 de gener fins al 30 de desembre de 2020. Romanen fora d'aquesta convocatòria els esdeveniments celebrats durant els mesos de juliol i agost de 2020.
- Modalitat B: ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per participar en lligues nacionals d'àmbit estatal durant la temporada esportiva 2019-2020.
- Modalitat C: ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per la participació en campionats d'Espanya d'esports reconeguts pel CSD (Consejo superior de Deportes) durant l'any 2019.

Presentació de les sol·licituds:De conformitat amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera (Suspensió dels terminis administratius) del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma a tot l'Estat espanyol, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), en relació amb el termini per a la presentació de les sol·licituds, aquest queda suspès durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'hi adoptassin.
El còmput dels terminis esmentats es reprendrà al dia següent en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si n'hi hagués, les seues pròrrogues.
Les sol·licituds i tota la documentació s'hauran de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, per mitjans electrònics en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Secció

Dep. » Esport

Cóm es realitza el tràmit?

Ver bases adjuntas

Qui ho pot sol·licitar?

Ver bases adjuntas
A petició de l'interessat

Documentació

Ver bases adjuntasOn es pot fer?

Ver bases adjuntas


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es