Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa

tornar Imprimir

Descripció

Tramits a realitzar per a l'obtenció del Títol de Família Nombrosa

Secció

Dep. Sanitat, Benestar Social, Igualtat i relacions amb entitats i associacions » Menors i Familia

Cóm es realitza el tràmit?

Es considera Família Nombrosa la integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, siguin o no comuns.

S'equiparen a família nombrosa les famílies constituïdes per:

 • Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que almenys uneixo d'aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar.
 • Dos ascendents, quan ambdós fossin discapacitats, o, almenys, un d'ells tingués un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguessin incapacitats per a treballar, amb dos fills, siguin o no comuns.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin en el domicili conjugal.
 • Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin al seu càrrec
 • Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

S'entendrà per discapacitat aquell que tingui reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i per incapaç per a treballar aquella persona que tingui reduïda la seva capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent *absotula o gran invalidesa.

Els fills o germans hauran de ser solters i menors de 18 anys d'edat, o ser discapacitats o estar incapacitats per a treballar, qualsevol que anés la seva edat. Tal límit s'ampliarà fins als 25 anys d'edat, quan cursin estudis que es considerin adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball.

Els membres de la unitat familiar haurien de ser espanyols o nacionals d'un Estat membre de l'O.I. o d'algun dels restants Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i tenir la seva residència en territori espanyol, o, si tenen la seva residència en altre Estat membre de l'O.I. o que sigui part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que, almenys, un dels ascendents de la unitat familiar exerceixi una activitat per compte aliè o per compte propi a Espanya.

Tipus de familíes nombroses:

 • Especial: les de cinc o més fills i les de quatre fills dels quals almenys tres procedeixin de part, adopció o acolliment permanent preadoptiu múltiple.
 • General: les restants unitats familiars.

No obstant això, les unitats familiars amb 4 fills es classificaran en la categoria especial quan els seus ingressos anuals, dividits pel nombre de membres que les componen, no superin en còmput anual el 75% del SMI vigent, incloses les pagues extraordinàries.
A l'efecte de classificació, cada fill/a discapacitat o incapacitat per a treballar es considerarà com dos.Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol unitat familiar que compleixi els requisits per tenir la condició de família nombrosa
A petició de l'interessat

Documentació

 1. Imprès de sol·licitud del Títol de Família Nombrosa.
 2. Fotocòpies dels DNIs dels pares.
 3. Certificat de convivència.
 4. Llibre de familia original. 
 5. Dues fotografies del grup familiar.
 6. Certificat de minusvalidesa en aquells casos que s'al·legui la condició de minusvàlid d'algun membre integrant de la sol·licitud del Títol.
 7. Document acreditatiu de viduïtat, separació o divorci en aquells casos que s'al·legui aquesta condició. En cas de separació o divorci, es presentarà la sentència judicial, i si escau el conveni regulador, a l'efecte de comprovació de la guarda i custòdia dels fills/as.
 8. Matricula d'estudis d'aquells fills que tinguin una edat compresa entre els 18 i 25 anys (fins cumplir 26 anys).
 9. Les unitats familiars amb 4 fills haurien d'aportar la declaració d'hisenda, ja que si els seus ingressos anuals, dividits pel nombre de membres que les componen , no superen en computo anual el 75% del *SMI, es classificaran en la categoria especial.
 10. En el cas d'estrangers, tots els membres han d'acreditar ser residents a Espanya.


On es pot fer?

Oficina d'Atenció al Ciutadà del Consell a Eivissa

Telefon 971195900.

Correu electrónic: oac@conselldeivissa.es 

Descargar archivo

Sol·licitud del títol de Família nombrosa
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 300 KB

Proposam

© Consell d'Eivissa
·