Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa

tornar Imprimir

Descripció

Tramits a realitzar per a l'obtenció del Títol de Família Nombrosa

Secció

Dep. Sanitat, Benestar Social, Igualtat i relacions amb entitats i associacions » Menors i Familia

Cóm es realitza el tràmit?

Es considera Família Nombrosa la integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, siguin o no comuns.

S'equiparen a família nombrosa les famílies constituïdes per:

  • Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que almenys uneixo d'aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar.
  • Dos ascendents, quan ambdós fossin discapacitats, o, almenys, un d'ells tingués un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguessin incapacitats per a treballar, amb dos fills, siguin o no comuns.
  • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin en el domicili conjugal.
  • Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin al seu càrrec
  • Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

S'entendrà per discapacitat aquell que tingui reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i per incapaç per a treballar aquella persona que tingui reduïda la seva capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent *absotula o gran invalidesa.

Els fills o germans hauran de ser solters i menors de 18 anys d'edat, o ser discapacitats o estar incapacitats per a treballar, qualsevol que anés la seva edat. Tal límit s'ampliarà fins als 25 anys d'edat, quan cursin estudis que es considerin adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball.

Els membres de la unitat familiar haurien de ser espanyols o nacionals d'un Estat membre de l'O.I. o d'algun dels restants Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i tenir la seva residència en territori espanyol, o, si tenen la seva residència en altre Estat membre de l'O.I. o que sigui part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que, almenys, un dels ascendents de la unitat familiar exerceixi una activitat per compte aliè o per compte propi a Espanya.

Tipus de familíes nombroses:

  • Especial: les de cinc o més fills i les de quatre fills dels quals almenys tres procedeixin de part, adopció o acolliment permanent preadoptiu múltiple.
  • General: les restants unitats familiars.

No obstant això, les unitats familiars amb 4 fills es classificaran en la categoria especial quan els seus ingressos anuals, dividits pel nombre de membres que les componen, no superin en còmput anual el 75% del SMI vigent, incloses les pagues extraordinàries.
A l'efecte de classificació, cada fill/a discapacitat o incapacitat per a treballar es considerarà com dos.Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol unitat familiar que compleixi els requisits per tenir la condició de família nombrosa
A petició de l'interessat

On es pot fer?

Oficina d'Atenció al Ciutadà del Consell a Eivissa

Telefon 971195900.

Correu electrónic: oac@conselldeivissa.es 

Descargar archivo

Sol·licitud del títol de Família nombrosa
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 300 KB

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es