Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Aquest departament comprèn l'activitat de direcció, l'elaboració, la gestió general, el seguiment i el control del pressupost general del Consell Insular, així com la programació pressupostària relativa a aquest; la Intervenció, el control econòmic intern i la comptabilitat; la política financera i les relacions amb les entitats financeres; la Tresoreria, la gestió d'ingressos i l'endeutament; la planificació econòmica; les altres que li siguin atribuïdes per les bases d'execució del pressupost; l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria d'artesania. Promoció de la moda. Desenvolupament empresarial Les competències pròpies del Consell Insular en matèria d'activitats; actuacions en matèria de serveis d'admissió i control d'ambient intern. Les funcions relacionades amb la planificació d'equipaments comercials.

Sra. Maria Fajarnés Costa

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
dep.economia@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es