Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb la matèria de política financera i pressupostària, seccions d'intervenció i tresoreria, especialment les actuacions relatives a la programació i gestió de l'ordenament econòmic i financer dels recursos del Consell Insular d'Eivissa, i també la cooperació local. Inclou totes les competències en matèria econòmica, d'acord amb el que recullen les bases d'execució del Pressupost, així com les següents:
a) La gestió, inspecció, liquidació i recaptació dels ingressos públics de la administració insular, excepte quan s'atribueixin a un altre òrgan.
b) La coordinació del procés de preparació, execució i control dels pressupostos del Consell Insular d'Eivissa.
c) El reconeixement de l'obligació de les despeses i l'ordenació de pagaments de l'entitat.
d) La subscripció dels documents comptables.
Així mateix, també comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries d'agricultura, ramaderia, i pesca, recursos cinegètics, monts i recursos i aprofitaments hidràulics i medi ambient; gestió de residus i Parc Insular de Bombers. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Sr. Gonzalo Juan Ferragut

Centraleta: 971 19 59 00
tel: 
dep.economia@conselldeivissa.es
dep.agricultura@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es