Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell d'Eivissa implantarà clàusules socials i ambientals en la seua política de contractació

tornar Imprimir

250516 Criteris de contractació

El Consell d'Eivissa serà la primera institució pública de tot l'Estat que aplicarà en els seus criteris de contractació clàusules no només socials sinó també mediambientals. Aquesta nova política de contractació pública, que es preveu que s'apliqui en un termini de temps de quatre mesos, ha estat presentat avui per la consellera de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge, Viviana de Sans, i per la consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, Marta Díaz.

Així, els criteris de caràcter social i ambiental seran d'inclusió obligatòria en tots els procediments de contractació, amb l'excepció dels contractes menors. Al conjunt dels criteris d'adjudicació de caràcter social i ambiental, s'hi assignarà una ponderació entre el 10% i el 20% del total. A més, tant els criteris socials com els criteris ambientals tindran per separat una ponderació mínima del 5% i màxima del 15% sobre el total, i ambdues seran d'inclusió obligatòria en els plecs.

Si s'haguessin aplicat aquestes clàusules, haguessin afectat, l'any 2015, a 40 expedients de contractació que han mogut 4.622.024 euros, i a l'any 2014 a 45 expedients amb un import total de 14.834.752 euros.

Viviana de Sans ha justificat la necessitat d'introduir aquest criteris en la necessitat "d'aprofitar les obres, serveis i subministrament per obtenir un benefici social i ambiental afegit". De Sans ha argumentat que cal "contractar empreses responsables i incentivar a la resta perquè ho siguin, i establir mesures transversals i integradores per conjugar la contractació pública i la política social i ambiental".

Per la seua banda, la consellera Marta Díaz ha explicat que "fins ara, el criteri que s'ha seguit per les contractacions era l'estrictament econòmic, i això no sempre funciona perquè penalitza les empreses petites o locals que no poden competir i, a vegades, les ofertes més econòmiques després tenen sobrecostos, amb el que no es produeix cap estalvi efectiu". Díaz ha apostat per "donar un valor afegit a la contractació pública, que és el que aconseguirem amb aquestes mesures".

Criteris d'adjudicació i condicions d'execució dels contractes

A l'hora de puntuar a les empreses que optin a un contracte, es tindran en compte criteris socials com la creació d'ocupació per a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, la subcontractació amb centres especials d'ocupació, empreses d'inserció i programes d'ocupació protegida, o la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Pel que fa als criteris ambientals, es ponderarà la minimització del consum de recursos naturals, la mínima generació de residus així com la seua reutilització o reciclabilitat, l'eficiència energètica i utilització de fonts d'energia renovables o el compliment d'etiquetes ecològiques i distintius de qualitat.

A més, també s'estableixen unes condicions d'execució obligatòries i que són d'ineludible compliment pel contratista, i que són les següents:

a) pel que fa a la discapacitat, les empreses que disposin de 50 o més persones treballadores en el total de la seua plantilla hauran d'acreditar que està composta almenys per un 2% de persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

b) en igualtat entre homes i dones, les empreses amb més de 250 treballadors hauran d'acreditar l'aplicació d'un pla d'igualtat, així com la garantia de que l'empresa no realitza un ús sexista del llenguatge.

c) les empreses hauran de contractar per l'execució del contracte a un 10% de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral.

d) és obligatori l'acceptació de les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial i del territori vigent. També es respectaran els drets laborals en compliment de les convencions de l'Organització internacional de Treball.

e) en els contractes susceptibles d'incorporar en la seua prestació productes de comerç just, s'hi inclouran.

f) s'exigirà la transparència i la justícia fiscal de l'empresa contractista. En cap cas el Consell contractarà a una empresa que utilitzi domicilis fiscals inclosos en algun territori que tingui el caràcter de paradís fiscal.

De forma excepcional, els òrgans de contractació podran considerar que les característiques del contracte no resulta l'apropiada per incorporar algunes de les anteriors condicions. En aquests casos, s'haurà d'emetre un informe motivat que s'ha d'incorporar a l'expedient.

A més, també s'hi afegiran algunes mesures complementàries com pot ser la facilitació de l'accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública amb la divisió del contracte en lots o l'alleugeriment de la càrrega administrativa a presentar pels licitadors. També s'estarà vigilant respecte les baixes temeràries o les ofertes de preu tant reduït que no puguin complir la indicació d'un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional.

El personal tècnic designat pel Consell serà el responsable del compliment de les clàusules socials i mediambientals estipulades. A més, es crearà una comissió d'assessorament tant per al personal tècnic del Consell com per als ajuntaments, per tal de promocionar i garantir la contractació amb aquests criteris a Eivissa. El personal tècnic del Consell involucrat en els processos de contractació pública rebrà també una formació específica per poder aplicar aquestes mesures.

Tall de veu de Viviana de Sans

Tall de veu de Marta Díaz

Eivissa, 25 de maig de 2016

 

Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es