Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Pla Territorial Insular d'Eivissa

tornar Imprimir

Foto sol rústic.

On som i com contactar?

av. d'Espanya, 49, 4a planta
07800 Eivissa
tel. 971 19 55 49
territori@conselldeivissa.es

Competències del Consell d'Eivissa en ordenació del territori

El Consell Insular d'Eivissa té les competències en ordenació del territori que li atorga la Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori (BOIB núm. 32, de 15 de maig).

La citada llei atribueix al Consell Insular d'Eivissa, amb caràcter de pròpies, i en el marc del que disposa la legislació d'ordenació territorial, les competències relatives a l'elaboració i l'aprovació del Pla Territorial Insular, de determinats plans directors sectorials i de les normes territorials cautelars que hagin de precedir la formulació, la revisió o la modificació dels esmentats instruments.

El Pla Territorial d'Eivissa

En aquest marc competencial, i seguint el que estableixen la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial i la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, el Consell va aprovar el 21 de març de 2005 (publicat al BOIB núm. 50, de 31 de març) el Pla Territorial Insular d'Eivissa, que és l'instrument general d'ordenació del territori de l'illa d'Eivissa, els seus illots adjacents i les seues aigües interiors.

Posteriorment, mitjançant acord plenari del Consell Insular d'Eivissa de dia 15 de maig de 2019, es va aprovar definitivament la Modificació número 1 del Pla territorial insular d'Eivissa (PTIE), la qual es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 67, de 18 de maig de 2019. L'entrada en vigor de la modificació aprovada definitivament es produeix a partir del dia següent a l'esmentada publicació, sense perjudici dels efectes derivats de l'acord de la seva aprovació inicial, en els termes legalment establerts.

Per accedir a la documentació que composa tant el Pla territorial insular d'Eivissa original com la seua Modificació número 1, podeu consultar el document adjunt (en format pdf).

Respecte de tots aquests documents, cal tenir present el contengut de la Sentència 719/2008, de 9 de desembre de 2008, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la qual va anul·lar la Norma 27.2.a) del Pla territorial insular i per tant s'exclouen com a àrees de desenvolupament urbà els sectors urbanitzables següents: Sector 14 del PGOU de Sant Antoni de Portmany i sectors 1.23, 2.2, 4.17, 4.18, 5.5 i 5.7 del sòl apte per urbanitzar de les NS de Sant Josep de sa Talaia. En conseqüència, els terrenys corresponents a aquests sectors exclosos resten sotmesos al règim urbanístic corresponent a la classificació de sòl rústic, amb la categoria que pertoqui, en aplicació automàtica de la disposició addicional dotzena de Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. En aplicació d'aquesta sentència es va adoptar l'acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa de 26 d'abril de 2017, d'execució de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, núm. 719, de 9 de desembre de 2008, en relació amb el recurs contenciós administratiu número 448/2005 (BOIB núm. 51, de 29/04/2017).

A continuació trobareu els documents integrants del Pla territorial insular d'Eivissa actualment aplicables, entre els que hi ha el text consolidat (a títol informatiu i sense valor jurídic) i la cartografia vigent de les sèries de mapes 1 a 5.

Requeriments: Per a veure els documents adjunts heu de tenir instal·lat un lector de documents pdf, com Adobe Acrobat Reader o Foxit.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es