Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Oferta d'activitats

tornar Imprimir

Taula Educació ambiental actualitzada

El Consell Insular d'Eivissa ofereix actualment 10 activitats dirigides a sensibilitzar sobre la prevenció i correcta gestió dels residus.

Els centres educatius o col·lectius interessats en fer tallers, emplenaran el model de sol·licitud disponible al final d'aquesta pàgina, i hauran de presentar-lo al Registre General d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa. A la seu electrònica (seu.conselldeivissa.es) es pot realitzar a través d'un tràmit anomenat "Sol·licitud tallers i visites sobre residus".

Rebudes les sol·licituds, els educadors ambientals es posaran en contacte amb el centre o col·lectiu sol·licitant per coordinar l'activitat.


1. 
 VISITA UNA DEIXALLERIA 

Objectiu: 
Conèixer què és una deixalleria, com funciona i com la podem fer servir,  quins són els materials admesos, ubicació i horaris de les diferents deixalleries. Recordar el circuit del reciclatge a l'illa , la correcta separació en els diferents contenidors i els beneficis que implica el reciclatge.
Nivell educatiu: qualsevol col·lectiu o centre educatiu, majors de 6 anys. S'adapta a l'edat del públic.
Lloc: qualsevol de les sis deixalleries de l'illa.
Durada: 50 minuts.

Descripció:
Es tracta d'una visita a les instal·lacions d'una deixalleria, dirigida per un/a monitor/a, amb una xerrada dinàmica i participativa. Una deixalleria és un espai pensat perquè la ciutadania hi puguin portar tots els residus que generen a ca seua. 

Els contenguts de la xerrada són:
- Què és una deixalleria
- Qui gestiona les deixalleries i a qui donen servei
- Quins materials s'accepten a les deixalleries.
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el destí dels materials
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples
- Normes, funcionament de les deixalleries
- Deixalleries a l'illa d'Eivissa. Ubicació i horaris

El seguiment de la xerrada per part de l'alumnat es reforçarà amb una fitxa didàctica adaptada als continguts de la visita a la deixalleria.

Mesures de seguretat:
En el moment de la visita es firmarà el protocol de responsabilitat per part del grup que realitza la visita, per part de l'educador/a  i per part del personal de la instal·lació. S'haurà d'emplenar amb el nom i DNI de tots els participants excepte en el cas de centres educatius, en els quals serà suficient el nom i DNI del responsable del grup. Tots els documents es troben penjats al final d'aquesta pàgina.

S'ha de tenir en compte que, per motius de seguretat, no poden accedir a les instal·lacions menors de 6 anys i que les visites estan restringides a un màxim de 30 persones per grup. Es pot visitar qualsevol de les 6 deixalleries de l'Illa d'Eivissa.


2. VISITA A L'ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA (ACTIVITAT CANCEL·LADA TEMPORALMENT)

Objectius:
Conèixer què és una estació de transferència, els  materials que rep i les quantitats anuals, així com el destí d'aquestos materials. Recordar la correcta separació de residus i els beneficis del reciclatge.
Nivell educatiu: a partir de 3r de primària, qualsevol centre educatiu o col·lectiu. S'adapta a l'edat del públic.
Durada: 50 minuts.

Descripció:
Es tracta d'una visita dirigida per un/a monitor/a designat/ada, amb una xerrada dinàmica i participativa. L'Estació de Transferència d'Eivissa és una instal·lació on es descarreguen i emmagatzemen els residus de recollida selectiva per poder concentrar-los i posteriorment transportar-los a empreses de selecció o de reciclatge (fora de l'illa).

Els contenguts de la xerrada són:
- Què és una estació de transferència
- Qui gestiona la planta i a qui dona servei
- Quins materials s'accepten a l'Estació de Transferència d'Eivissa
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el destí dels materials
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples
- Conceptes de valoritzar i reciclar
- Correcta separació dels residus de recollida selectiva

El seguiment de la xerrada per part de l'alumnat es reforçarà amb una fitxa didàctica adaptada als continguts de la visita de l'Estació de Transferència.

Mesures de seguretat:
En el moment de la visita es firmarà el protocol de responsabilitat per part del grup que realitza la visita, per part de l'educador/a i per part del personal de la instal·lació. S'haurà d'emplenar amb el nom i DNI de tots els participants excepte en el cas de centres educatius, en els quals serà suficient el nom i DNI del responsable del grup. Tots els documents es troben penjats al final d'aquesta pàgina.

Cal tenir en compte que, per motius de seguretat, no poden accedir a les instal·lacions menors de 8 anys, i que les visites estan restringides als mesos d'octubre a abril amb un màxim de 30 persones per grup, i a qualsevol dia a partir de les 12.30 h.  La visita pot ser anul·lada a causa del mal temps, o després de pluges intenses si es considera que la planta no presenta els requeriments mínims per dur a terme la visita. 


3. TALLER DEL RECICLATGE

Objectiu: 
Informar l'alumnat de la recollida selectiva d'envasos a l'illa d'Eivissa, donant a conèixer el cicle del reciclatge incidint en els beneficis que implica, sense oblidar la necessitat de reduir el consum d'envasos i fer-ne un bon ús.
Nivell educatiu: Tots els nivells de primària i secundària; qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.
Lloc: centre educatiu
Durada: El taller s'ajusta a la durada d'una hora lectiva (50 - 55 minuts).

Descripció:
Aquest taller consisteix en una xerrada a l'aula amb el suport la projecció d'una presentació, on s'explica el cicle del reciclatge a l'Illa d'Eivissa. L'activitat serà en tot moment dinàmica i participativa per part de l'alumnat.

Els contenguts de la xerrada són:
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el cicle dels envasos
- Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples
- Conceptes de valoritzar i reciclar
- Correcta separació dels residus de recollida selectiva


4. LA DEIXALLERIA MÒBIL AL MEU CENTRE

Objectius:
Donar a conèixer la recollida selectiva, la correcta separació dels residus, el benefici que implica el reciclatge, què és una deixalleria, quin tipus de residus admet i com utilitzar-la.
Nivells educatius: primària i secundària; qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.
Lloc: centre educatiu
Durada: El taller s'ajusta a la durada d'una hora lectiva (50 - 55 minuts).

Descripció:
El taller consisteix en primer lloc, en una explicació teòrica i després la part pràctica de la visita a la deixalleria mòbil. 

En la introducció teòrica s'explica la gestió dels residus a l'illa d'Eivissa, la recollida selectiva, s'introdueix el concepte de deixalleria i es dona a conèixer quin tipus de residus s'hi gestionen. La part pràctica consisteix en la visita a la deixalleria mòbil, que s'haurà traslladat fins al centre per a impartir el taller. En la visita al camió de la deixalleria es mostra com està compartimentat i el seu funcionament, s'informa de la ubicació i els horaris; posteriorment s'explica quin destí tenen els residus que hi arriben. 

És interessant que el professorat avisi els i les alumnes perquè portin residus de ca seua i així participin activament amb la deixalleria.

Els contenguts de la part teòrica són:
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el cicle dels envasos
- Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples
- Altres residus especials
- Introducció a les deixalleries
- Quins materials s'accepten a les deixalleries i quins no

Els contenguts de la part pràctica són:
- Com és una deixalleria mòbil
- Què es fa posteriorment amb els residus
- Normes i funcionament de les deixalleries
- Ubicació i horaris

Avisos importants:
En el cas que el centre porti residus amb cost econòmic, aquesta despesa corre a càrrec del centre educatiu. Per consultar el tipus de residus i la quantitat límit a partir de la qual té cost econòmic, consultau la pàgina web de la Xarxa Insular de Deixalleries d'Eivissa www.deixallerieseivissa.com.

Aquest taller únicament es pot dur a terme concertant un mínim de 3 grups per centre/dia, per tal d'aprofitar l'esforç logístic i econòmic que suposa dur la deixalleria mòbil al centre.


5. CONTE DE LA FADA MÀGICA

Objectius:
Donar a conèixer la problemàtica de no separar correctament i fomentar el reciclatge dels residus.
Nivells educatius: infantil, 1r i 2n de primària.
Lloc: centre educatiu
Durada: 40-45 minuts

Descripció:
Taller per als més petits en el qual per mitjà d'un conte infantil es desenvolupen els conceptes de reciclatge i la seua importància.

En un poal de fems, els residus no s'han separat correctament a cada contenidor i estan tots mesclats, arriba un residu que ha estat reciclat altres vegades (botella de plàstic) i conta als seus amics (els altres residus) que si els reciclen poden tenir una nova vida. Tots els residus convençuts que és millor ser reciclats, demanen ajuda a la Fada Màgica per poder-ho aconseguir.


6. TALLER DE COMPOSTATGE

Objectius:
Fomentar el compostatge a centres educatius i col·lectius. Conèixer la gestió de residus a l'illa i la separació selectiva. Identificar els residus orgànics que es generen. Conèixer els procés de compostatge i els beneficis del compost.
Nivells educatius: Tots els nivells educatius; qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.
Lloc: centre educatiu.
Durada: Una hora lectiva (50-55 minuts)

Descripció:
El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural. El taller consisteix en una explicació per donar a conèixer com elaborar compost a partir de la matèria orgànica de les restes de menjar, dels horts o del jardí. El taller es desenvoluparà de forma pràctica amb un compostador, que el Consell cedeix al centre educatiu gratuïtament, on es mostrarà al grup el procés a seguir per fer un munt de compost.

El contengut del taller:
- Gestió dels residus a Eivissa. Separació selectiva
- Identificar i separar correctament la matèria orgànica
- Què és un compostador
- El procés del compostatge
- Materials necessaris
- Identificació de les problemàtiques més habituals
- El compost. Com recollir-lo i aplicar-lo


7. CORRECOLORS

Objectius:
Donar a conèixer la recollida selectiva, la correcta separació de residus, els tipus de residus domèstics i l'ús de les deixalleries.
Nivell educatiu: 1r cicle de primària.
Lloc: centre educatiu (al pati o aula de psicomotricitat)
Durada: l'activitat té una durada estimada d'una hora lectiva (50-55 minuts)

Descripció:
Aprendre a reciclar de forma dinàmica i divertida amb jocs al pati. La proposta consisteix a dur a terme diferents dinàmiques de jocs tradicionals al pati combinades amb el reciclatge. Amb els jocs l'alumnat aprèn a fer una correcta separació dels residus segons els contenidors de recollida selectiva.
L'activitat s'inicia amb una petita introducció sobre la correcta separació de residus i tot seguit s'inicien les diferents jocs de pati. En acabar es reflexiona sobre la importància del reciclatge. 


8. CICLE DE VIDA D'UNA SAMARRETA DE COTÓ

Objectius:
Conèixer l'impacte ambiental d'una una camiseta de cotó, prendre consciència del que hi ha al darrere dels nostres productes quotidians de consum i saber quines alternatives tenim per a actuar i ser part del canvi per a la consciència ambiental a nivell global.
Nivells educatius: 3r i 4t de secundària i 1r i 2n de batxillerat. Qualsevol col·lectiu o centre educatiu. 
Lloc: centre educatiu 
Durada: l'activitat té una durada estimada d'una hora lectiva (50-55 minuts)

Descripció:
En primer lloc es fa una breu introducció al taller emprant el concepte de petjada ecològica.

Seguidament es treballa amb els i les alumnes i es tracta d'analitzar el Cicle de Vida d'una camiseta de cotó i els impactes en cada etapa, des de la plantació del cotó, passant per la seua producció i comercialització, el seu ús i el seu final com a residu.

L'alumnat per grups i amb ajut d'un/a monitor/a analitzarà cada una de les etapes i els impactes associats, posteriorment ho exposaran a classe. En acabar, es fan propostes per a fer un consum més responsable.


9. ECONOMIA CIRCULAR I RESIDU ZERO

Objectius:
Conèixer els beneficis ambientals, econòmics i socials de l'economia circular i el nou model de gestió «residu zero». Reflexionar sobre la importància d'adoptar conductes més sostenibles i ser part activa del canvi a nivell global.
Nivell educatiu: 1r i 2n de batxillerat. Qualsevol col·lectiu o centre educatiu.
Lloc: centre educatiu 
Durada: l'activitat té una durada estimada d'una hora lectiva (50-55 minuts)

Descripció:
La primera part del taller consisteix en una explicació, en la qual s'introdueix l'alumnat en el concepte d'economia circular, relacionada amb la sostenibilitat i el «residu zero». A la segona part del taller es du a terme una dinàmica participativa en què els alumnes fan propostes per assolir el «residu zero». En darrer terme es convida l'alumnat a reflexionar sobre la participació activa en l'adopció de conductes més sostenibles en el dia a dia.


10. TALLER DEL PAPER RECICLAT (EN PRÉSTEC)

Objectius:
Promoure el reciclatge de materials, aprendre com fer paper reciclat.
Nivells educatius: a partir de primària, qualsevol nivell. Qualsevol col·lectiu o centre educatiu. S'adapta a l'edat del públic.
Lloc: centre educatiu 
Durada: L'activitat té una durada estimada d'1,5 hores lectives (90 minuts).

Descripció:
És un taller en préstec en el qual se cedeix als centres educatius un kit amb els materials necessaris i les instruccions corresponents per fer paper reciclat.

De manera molt senzilla a partir de fulls de paper de diari com a matèria primera, es fa pasta de paper per a crear fulls de paper reciclat; a més es poden personalitzar afegint diferents elements decoratius a la pasta de paper (colorants, papers de colors, flors seques, etc.).

Recollida del kit en préstec: 
El kit en préstec es podrà recollir abans de dur a terme el taller a les instal·lacions del Centre de Documentació Ambiental d'Eivissa, ubicat a la Biblioteca Pública Insular (Edifici Polivalent de Cas Serres), en l'horari habitual de la biblioteca i els centres tendran un temps màxim d'una setmana per retornar-lo.11. MATERIAL ADDICIONAL

11.1. Guia del professorat: és una eina per als professors i professores que vulguin introduir als temaris escolars aspectes d'educació ambiental. Els continguts se centren, bàsicament, en el consum d'energia i la generació de residus. Hi trobareu activitats, tallers i materials web als quals s'hi pot accedir mitjançant enllaços.
Podeu accedir a l'eina clicant a Guia del Professorat.

11.2. Vídeos de la gestió dels residus a Eivissa:

01 Reduir: https://vimeo.com/193330257

02 Reutilitzar: https://vimeo.com/193330429

03 Reciclar: https://vimeo.com/193330727

04 Residus perillosos: https://vimeo.com/193331502

05 Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE): https://vimeo.com/195759377

06 Residus voluminosos: https://vimeo.com/193669640

07 Deixalleries: https://vimeo.com/195759513

Cada cosa al seu lloc (tots els vídeos junts): https://vimeo.com/196857526


11.3. Guia de la gestió dels residus


La guia en pdf la podeu descarregar aquí: guia per reciclar correctament.MÉS INFORMACIÓ


Per a qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte al correu electrònic mediambient@conselldeivissa.es o bé al telèfon 971 19 55 00.


 

Descargar archivo

Sol·licitud Activitats (editable)
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 130 KB


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es