Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Gestió ambiental del Consell d'Eivissa

tornar Imprimir

Foto Gestió Ambiental de Residus

És voluntat del Consell Insular d'Eivissa desenvolupar una política interna respectuosa amb el medi ambient, de manera que el treball quotidià es desenvolupi dins un marc transversal, a tots els departaments, de sostenibilitat ambiental, d'estalvi de recursos i de gestió correcta dels residus.
El Consell Insular, com a màxima representació institucional de l'illa d'Eivissa, ha de donar exemple i treballar dia a dia en la sensibilització ambiental de la ciutadania, començant pels seus treballadors.

En conseqüència, s'han dut a terme les següents actuacions:


Recollida selectiva

El 2007 es va implantar la recollida selectiva de totes les fraccions a la Seu del Consell Insular d'Eivissa, i es varen ampliar els fluxos de separació dels residus i la distribució i el nombre de contenidors, amb l'objectiu d'assolir la màxima eficiència en la selecció i el posterior reciclatge dels residus que es generen a la seu.

En la mateixa sintonia, s'ha donat suport per traslladar l'experiència a la resta de dependències del Consell.

Aquesta implantació ha anat acompanyada d'una petita formació en la gestió dels residus i del repartiment de materials informatius.


Ambientalització dels plecs

Des de fa un temps s'ha fet un esforç per anar introduint, cada vegada més, criteris ambientals a les licitacions i les compres de material fungible.


Curs "Contractació sostenible a l'administració pública"

Per promoure la compra sostenible a les administracions, es va realitzar aquest curs dins del programa de formació contínua del Consell d'Eivissa, en el qual es varen presentar eines molt útils per a la seua implantació a qualsevol administració que hi estigui interessada.


Material d'oficina

Des de l'any 2007 la licitació per comprar material d'oficina inclou una partida important de material reciclat: llibretes, carpetes, folis, etc.
El canvi més important en aquest sentit va ser a partir de l'aprovació, el 7 de maig de 2009, per part del Consell Executiu, de la implantació de manera oficial de l'ús exclusiu del paper reciclat 100% a tots els departaments i per a tots els usos.


Consums responsables

Pel que fa als subministraments, s'han dut a terme les següents accions:

  • S'han col·locat limitadors de cabal d'aigua a totes les aixetes de l'edifici.
  • Moltes de les bombetes s'han substituït per bombetes de baix consum, com per exemple als lavabos.
  • S'ha repartit entre el personal de l'edifici gots de plàstic reutilitzables, per no malbaratar gots d'un sol ús.


Consells per al personal

A través d'internet (per correu electrònic i mitjançant Es Butlletí, revista electrònica interna del personal del Consell) i amb l'ajut de cartells, es transmeten diversos missatges per reciclar correctament i estalviar recursos que és innecessari gastar. La temàtica dels consells fa referència a l'àmbit laboral: calefacció, aire condicionat, llums, aixetes, recollida selectiva, material d'oficina, etc.


 


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es