Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Consell Escolar Insular d'Eivissa

tornar Imprimir

Logo Consell Escolar Insular d'Eivissa

Presentació:

El Consell Escolar Insular d'Eivissa es constituí el dia 28 de juliol de 2008 a la Sala de Plens del Consell Insular d'Eivissa. Anteriorment, el mes d'abril de 2003, s'havia creat el Consell Escolar Insular d'Eivissa i Formentera, que si bé es va constituir no va arribar mai a aprovar el seu reglament de funcionament. Fou una vegada que la reforma de l'Estatut d'Autonomia de 2007 havia creat el Consell Insular de Formentera, que es decidí, també, crear els consells escolars d'Eivissa i de Formentera per separat.

El Consell Escolar Insular d'Eivissa (CEIE) és l'òrgan de consulta i de participació en general de l'ensenyament no universitari de l'illa d'Eivissa i exerceix les seves funcions amb l'autonomia necessària per tal de garantir la seva objectivitat i la seva independència.

El Consell Escolar té la seu al Consell Insular d'Eivissa, al carrer Bes, 9, 3a planta, 07800 Eivissa (Escola de Turisme).

Funcions:

Les funcions del CEIE són:

 • Elaborar, anualment, una memòria sobre les actuacions que ha realitzat el CEIE al llarg del curs escolar.
 • Elaborar, anualment, un informe sobre la situació educativa d'Eivissa, el qual s'ha de trametre al Consell d'Eivissa, a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i a la Delegació territorial d'Eivissa i Formentera.
 • Elaborar informes específics sobre la situació de l'educació a Eivissa.
 • Elevar, potestativament, a l'administració educativa i al Consell d'Eivissa informes i propostes sobre temes educatius, en l'àmbit de les seves competències.
 • Elevar al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) propostes en relació amb qualsevol assumpte que afecti l'illa d'Eivissa i sobre el qual el CEIB sigui competent per informar o fer propostes, d'acord amb la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Components:

El CEIE és integrat per 35 membres:

 1. Set representats del professorat dels nivells educatius de l'ensenyament no universitari de l'illa d'Eivissa, proposats per les associacions sindicals d'ensenyants d'acord amb la representativitat obtinguda en les darreres eleccions sindicals. Un representant del sector privat i sis del sector públic.
 2. Cinc representants dels pares i mares d'alumnes, proposats per les confederacions o federacions d'associacions de pares i mares de l'illa d'Eivissa, en proporció a la seva representativitat.
 3. Tres representants de l'alumnat de l'ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d'alumnes del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva representativitat i entre les d'àmbit del sector públic i privat.
 4. Dos representants del personal d'Administració i serveis dels centres docents, proposats per les centrals i organitzacions sindicals del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva representativitat i entre el sector públic i privat.
 5. Dos membres en representació del Consell Insular d'Eivissa
 6. Dos membres en representació de l'Administració educativa.
 7. Un membre en representació de les entitats municipals (FELIB)
 8. Un membre en representació de les organitzacions patronals.
 9. Un membre en representació de les organitzacions sindicals.
 10. Cinc membres en representació dels consells escolars municipals (un de cada municipi).
 11. Dos membres en representació dels centres públics i privats (un de cada)
 12. Un membre en representació de la UIB.
 13. Un membre en representació de l'Associació Pitiüsa per la Renovació Pedagògica.
 14. Un membre en representació de les persones discapacitades a designar per la Plataforma Sociosanitària.
 15. Un membre en representació del CEPA (Escola d'Adults).

MEMBRES ACTUALS DEL CEIE:

 • Presidenta: Belén Torrs Teva
 • Vicepresidenta: Olga Martínez Parra
 • Secretària: Cristina Novella Rueda

PLE DEL CONSELL ESCOLAR INSULAR D'EIVISSA

El Ple és l'òrgan suprem de decisió i de formació de la voluntat del CEIE. Està
integrat per tots els consellers i les conselleres, sota la direcció de la presidència i amb
l'assistència de la persona titular de la secretaria


 

Descargar archivo

Memòria CEIE 2018
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es