Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Reglament Insular de supressió i reducció de carregues administratives

tornar Imprimir

Informació pública relativa a l'aprovació inicial del Reglament Insular d'Eivissa de supressió i reducció de càrregues administratives en matèries d'habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de regulació de les agroestades i de la comercialització d'estades turístiques en cases pageses, amb la modalitat de lloguer d'habitatge principal.


El Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2021, va adoptar l'acord d'aprovació inicial del Reglament Insular d'Eivissa de supressió i reducció de càrregues administratives en matèries d'habitabilitat, urbanisme i patrimoni històric i de regulació de les agroestades i de la comercialització d'estades turístiques en cases pageses, amb la modalitat de lloguer d'habitatge principal.

Així mateix, es va acordar sotmetre l'expedient i el text aprovat inicialment al tràmit d'informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d'edictes del Consell Insular d'Eivissa en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), així com disposar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat inicialment i de la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu per mitjans electrònics.

El termini d'informació pública, d'acord amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és de 30 dies hàbils, i es computa a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dins aquest termini, que s'inicia el dia 4 de juny de 2021 i acaba el dia 15 de juliol de 2021, ambdós inclosos, totes les persones que estiguin interessades poden examinar l'expedient a les dependències del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'intrusisme, Servei de Territori, ubicades a la quarta planta de l'edifici de l'Avinguda Espanya, núm. 49, d'Eivissa. Així mateix durant aquest termini poden presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, a través de qualsevol dels mitjans prevists en la legislació de procediment administratiu comú.

El contingut del text del Reglament aprovat inicialment i de la memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu, s'insereix a continuació.

Eivissa, 3 de juny de 2021

El Conseller del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme

Mariano Juan Colomar

 

Documentació annexa:


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es