Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Altres instal·lacions

tornar Imprimir

Foto altres instal·lacions  

Xarxa de deixalleries

Durant l'any 2009 el Consell Insular va dur a terme la construcció de 6 deixalleries, ubicades en tres municipis de l'illa d'Eivissa. Finalitzada la construcció de les deixalleries, es va cedir la seua titularitat als respectius ajuntaments perquè duguessin a terme l'explotació de les instal·lacions. Aquesta construcció ha estat cofinançada pels Fons de Cohesió de la Unió Europea, amb una taxa màxima del 80% de l'import de l'execució.

El Consell d'Eivissa ha proposat als ajuntaments un model per al desenvolupament d'una gestió conjunta de les 6 deixalleries, basat en l'ausència de fronteres entre municipis, de tal forma que qualsevol ciutadà de l'illa d'Eivissa pot emprar indistintament totes les deixalleries, independentment del municipi on estiguin ubicats.

Els ajuntaments han mancomunat el servei, de manera que es du a terme una gestió conjunta, en l'apartat 'Documents' podeu trobar els residus que s'hi admeten i informació útil.

La nova xarxa de deixalleries consta de 6 instal·lacions de titularitat municipal repartides per l'illa d'Eivissa, als municipis de:

 • Sant Antoni de Portmany: deixalleries Ses Païsses i Montecristo.
 • Sant Josep de sa Talaia: deixalleries Cala de Bou i Can Guerxo.
 • Santa Eulària des Riu: deixalleries Ca na Palava i Can Sançó. 

Podeu consultar les ubicacions a 'Documents' (més abaix).

Els residus que s'hi poden dur són els següents:

 • Àcids i bases, envasos i restes de dissolvents, pintures i resines, tòners i cartutxos, sprais i aerosols, fitosanitaris, etc. (ARE): segons tipus, es reciclen, es recuperen substàncies inorgàniques, es valoritzen energèticament o bé s'inertitzen.
 • Radiografies: se'n recupera la plata.
 • Bateries de tot tipus: se'n recupera el plom i l'àcid es regenera per a noves bateries o es neutralitza.
 • Piles: se'n recupera el mercuri i altres metalls.
 • Fluorescents, llums de vapor de mercuri, bombetes de baix consum: se'n recupera el mercuri, el vidre i els metalls.
 • RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics): segons l'estat, es reutilitzen de segona mà o se'n recuperen alguns components.
 • Runes netes: s'utilitzen per restaurar pedreres.
 • Poda: s'aprofita per fer compost.
 • Ferralla: es recicla per tornar a fer metall.
 • Voluminosos: es recuperen o es trituren i s'envien a l'abocador.
 • Vidre pla: es recicla per tornar a fer vidre.
 • Pneumàtics: es recuperen per fer-ne un nou ús o com a combustible.
 • Olis minerals i vegetals: els minerals es destil·len per elaborar oli per a automoció i els vegetals s'utilitzen per fer sabó, cosmètics i biocombustible.
 • Aparells elèctrics amb CFC: es descontaminen i se'n recuperen alguns components.
 • Paper-cartó: es recicla per tornar a fer paper i cartó.
 • Vidre: es reutilitza o es recicla per tornar a fer vidre.
 • Envasos lleugers: es reciclen per tornar a fer materials plàstics (envasos plàstics)/es recicla l'acer i l'alumini en una foneria (llaunes)/se'n recupera el paper (brics).

La xarxa de deixalleries és de titularitat pública.


Planta de Fundació Deixalles

Fundació Deixalles disposa d'un servei de recollida gratuït a domicili. A la planta es reparen i es comprova el seu estat de funcionament. Posteriorment, a la zona d'exposició, els ciutadans els poden adquirir a canvi de petites donacions.Fundació Deixalles, anomenat Inserció i Reciclatge, s'està duent a terme a l'illa d'Eivissa amb la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa.

Per posar-se en contacte amb la Fundació Deixalles es pot trucar al telèfon 971 19 11 18 o bé visitar l'exposició de voluminosos recuperats al carrer Pou de na Massiana, 27 del dit polígon.

Aquesta planta és titularitat de la Fundació Deixalles.


Planta de tractament de RAEE

La planta de tractament de RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics) gestiona tots els residus d'aparells elèctrics i electrònics generats a l'illa d'Eivissa, procedents tant de la recollida municipal com d'empreses i ciutadans particulars. En dita planta es descontaminen extraient els gasos refrigerants (CFC i HFC), posteriorment se li extrauen diferents components valoritzables (motors, contrapesos, politges, condensadors, cablejat, etc). El producte restant es tritura i se li extrau la fracció metàl·lica. El residu resultant és traslladat a l'abocador, mentre que les fraccions extretes es gestionen a la península.

Es pot veure una fotografia de part de la instal·lació més avall, a l'apartat 'Imatges'.

Aquesta planta es troba a la carretera de Santa Eulària, km 6.1, telèfon 971 31 13 13. És titularitat de l'empresa Ca na Negreta.


Planta de tractament de RCD

Actualment hi ha una planta per al tractament dels residus de la construcció i demolició (RCD) a les Pitiüses: Reciclajes y derribos Santa Bárbara, S.A., a la pedrera Santa Bárbara (telèfon 971 312258, ctra. Cala Llonga, km 4,3). Aquestes plantes tenen com a objectiu tractar els residus procedents d'obres de construcció i demolició (runes, enderrocs, materials d'excavació, etc.) per tal de poder extreure aquells materials aprofitables (pedra, àrids, inerts...) que poden ser emprats en noves obres de construcció o com a material de restauració de pedreres. També se separen materials amb cert valor de mercat (ferralla, per exemple) i altres residus que han de ser gestionats de forma específica (aparells elèctrics, fibrociment, etc.)

Les Plantes de triatge de RCD permeten la separació dels materials inerts, així com dels materials valoritzables de la resta de residus. Els materials inerts poden emprar-se com a material de restauració de pedreres o bé poden ser reintroduïts en les obres de construcció, juntament amb altres materials valoritzables. Molts materials que es troben formant part dels RCD, poden tenir un valor de mercat (com la ferralla o el coure, per exemple) mentre que d'altres poden requerir d'un tractament específic.


Dipòsits controlats de residus inerts

Són zones autoritzades per a la recepció de residus inerts, provinents directament de les obres de construcció i demolició o bé de les plantes de triatge de RCD. A Eivissa existeixen diversos dipòsits controlats de residus inerts, que es troben ubicats en pedreres inactives que han començat el procés de restauració de la zona d'explotació.

Per poder actuar com a dipòsit d'inerts, una pedrera necessita autorització de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.


Centres CAT

Els centres autoritzats de recepció i descontaminació de vehicles al final de la vida útil són les instal·lacions autoritzades pel Govern Balear per a la gestió dels vehicles dels quals el seu propietari es vulgui desprendre. En aquests centres es duu a terme el desmantellament del vehicles per a l'extracció dels residus perillosos (combustible, olis, líquids de fre, bateries, etc.) i es prepara la resta per a la seua expedició cap a recuperadors de materials.

Actualment, a l'illa d'Eivissa hi diverses intal·lacions autoritzades com a centres CAT.

Per obtenir més informació sobre empreses autoritzades per a la gestió de vehicles al final de la vida útil, podeu consultar el Punt d'Informació Ambiental del Govern Balear al telèfon 900 15 16 17 o bé a la pàgina web PIA.


 


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es