Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Autorització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció en sòls urbans i urbanitzables o equivalents

tornar Imprimir

Descripció

És el procediment necessari per a l'autorizació d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció prevista per la Llei 22/1988, de 23 de juliol, de costes, en els sòls urbans i urbanitzables o categories equivalents.Secció

Dep. Territori i Mobilitat » Litoral

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o jurídica
A petició de l'interessat

Documentació

 • Sol·licitud, formulada mitjançant un imprès normalitzat, dirigida al President de la Comissió Insular d'Urbanisme, amb indicació de les obres, instal·lacions o activitats per a les que es sol·liciti autorització, el lloc de la seua ubicació i la titularitat de l'immoble, acreditada mitjançant fotocòpia de l'escriptura de propietat, o document equivalent.
 • Resguard de l'abonament de l'import de la taxa per a la tramitació de l'expedient, i que s'haurà de fer efectiva en el moment de realitzar la sol·licitud.
 • Plànol, o còpia autenticada per la Demarcació de Costes a les Illes Balears, de la delimitació, provisional o probable, del domini públic maritimoterrestre, com també, si és el cas, de la ribera de la mar.
 • Certificació municipal sobre les condicions urbanístiques aplicables, on consti la classificació del sòl assignada pel planejament, la data d'aprovació definitiva dels instruments de planejament urbanístic aplicables i el seu estat d'execució, els usos urbanístics permesos, les condicions d'edificació i les alineacions establertes (plànol de qualificació de l'instrument de planejament aplicable).
  • En el cas que es tracti d'una edificació de les definides per la Llei 8/1988, d'1 de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació, s'hauran de determinar, si existissin, les normes urbanístiques aplicables segons el planejament vigent.
 • Justificació que acrediti que l'edificació i usos existents s'ajusten a la legalitat urbanística vigent mitjançant:
  a) Certificació municipal acreditativa  de l'antiguitat de l'edificació, tot indicant si es troba en qualsevol de les situacions definides a la Llei 8/1988, d'1 de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació.
  b) Autorització concedida, en el seu cas, per la Prefectura de Costes o per la Comandància Militar de Marina, per a la construcció de l'edifici existent, si aquest és posterior a l'any 1969.
 • Quatre exemplars del projecte, que haurà de disposar com a mínim:
  - En el cas d'obres majors, de projecte bàsic redactat per un tècnic competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial.
  - En el cas d'obres menors, de memòria, pressupost i plànols explicatius (plantes, seccions i façanes) a escala adient (1:100 o bé 1:50), redactat per l'empresa constructora o per l'instal·lador.
  En ambdós casos, als plànols d'emplaçament s'hauran de grafiar les obres de referència i la seua situació en relació a la vorera de la mar, així com la línia de delimitació del domini públic maritimoterrestre i/o ribera de la mar, i de les seues zones de servitud de trànsit i de protecció.
  Quan les obres sol·licitades es projectin parcialment dins la zona de servitud de protecció, el projecte corresponent haurà de desglossar el pressupost total tot indicant el que correspon assignar a les obres ubicades a l'esmentada zona.
 • Estudi de detall, pla especial o un altre instrument urbanístic adient, que tingui com a objectiu principal proporcionar un tractament urbanístic homogeni al conjunt de la façana marítima, redactat per un tècnic superior, visat pel corresponent col·legi oficial, informat favorablement per la Demarcació de Costes a les Illes Balears i aprovat definitivament per l'ajuntament (només als casos previstos a la disposició transitòria novena del Reglament de desenvolupament i execució de la Llei de Costes).
 • Documentació fotogràfica per tal de permetre una millor interpretació i resolució de l'expedient (només als casos d'edificacions existents).

  Tota la documentació haurà de ser original o degudament acarada.


On es pot fer?

Registre General d'Entrada


Taxa

Les obres, instal·lacions i activitats que es trobin en zona de servitud de trànsit (6 m des del límit interior de la ribera de la mar) requereixen informe preceptiu de la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient.

  

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es