Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Actividades de verano en el campamento de sa cala des Jondal 2019

tornar Imprimir

Descripció

El Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell d'Eivissa organitza les activitats d'estiu al Campament de sa Cala des Jondal 2019 per a infants i joves d'entre 8 i 17 anys, ambdues edats incloses, de l'illa d'Eivissa. Tenen l'objectiu de desenvolupar activitats d'oci i temps lliure relacionades amb la natura i l'esport. S'ofereixen un total de 90 places per torn i un número indeterminat d'aquestes es destinaran a atendre les necessitats d'infants i joves amb risc d'exclusió social enviats pel Servei de Menors del Consell d'Eivissa. El preu per participant és de 107 €.
PREINSCRIPCIONS: del 29 d'abril al 5 maig de 2019, ambdues dates incloses.
Anau al formulari en línia d'aquesta pàgina: http://campamentos.conselldeivissa.info/
Una vegada heu accedit a aquest formulari heu de seguir les instruccions següents:
1) Realitzar el formulari en línia a RESERVA PER A PERSONES INDIVIDUALS.
2) Cada participant, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció, només pot optar a apuntar-se a un torn de la seua franja d'edat. Si es presenten sol·licituds de preinscripció d'un mateix participant a més d'un torn, quedaran anul·lades les seues sol·licituds.
3) IMPORTANT! Si formes part d'un grup posa la mateixa PARAULA CLAU que els teus amics, i així tendreu més opcions de coincidir en el mateix torn.
En el cas que per un torn hi hagi més sol·licituds que places, es farà un sorteig entre totes les preinscripcions del mateix torn.
LLISTA PROVISIONAL DE PREINSCRIPCIONS: el 7 de maig.

TERMINI D'ESMENES: fins al 9 de maig.

LLISTA DEFINITIVA DE PREINSCRIPCIONS: el 10 de maig. A cada participant se li assignarà un número correlatiu que correspondrà al de referència per al sorteig.

SORTEIG D'ADJUDICACIÓ DE PLACES: el 13 de maig a les 12.00 hores. Publicada la llista definitiva de preinscrits es realitzarà un sorteig en aquells torns en què sigui necessari, que serà públic i tendrà lloc al Consell d'Eivissa, a la segona planta, a l'Àrea de Joventut.
El procediment consistirà a extraure un número aleatori d'entre tots els números assignats a la llista definitiva de preinscripció. Aquest número establirà l'ordre d'adjudicació, a partir del qual i seguint els números consecutius de la llista, s'adjudicaran totes les places disponibles.

LLISTA D'ADJUDICACIÓ DE PLACES: el 14 de maig es publicarà el resultat del sorteig amb la llista d'adjudicació de places.

LLISTA D'ESPERA: Els/Les participants que no hagin obtengut plaça quedaran en una llista d'espera del torn seguint l'ordre establert al sorteig que servirà per cobrir les places que quedin vacants per qualsevol motiu. Per cobrir les vacants l'Àrea de Joventut cridarà telefònicament i seguint l'ordre de la llista d'espera. En cas que en un torn quedin places lliures, es podran cobrir amb participants d'altres llistes d'espera, sempre que sigui de la mateixa franja d'edat. En aquest cas serà la persona preinscrita la que s'haurà d'adreçar a l'Àrea de Joventut per sol·licitar el canvi de torn.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSCRIPCIONS: Publicada la llista d'adjudicació de places, els participants disposaran dels següents terminis per presentar el full d'inscripció als campaments i la documentació annexa, segons el número de torn que han sol·licitat:

· Torn 1: del 15 al 20 de maig
· Torn 2: del 21 al 24 de maig
· Torn 3: del 27 al 30 de maig
· Torn 4: del 31 de maig al 5 de juny
· Torn 5: del 6 al 11 de juny
· Torn 6: del 12 al 17 de juny
· Torn 7: del 18 al 21 de juny
· Torn 8: del 24 al 27 de juny

La presentació d'inscripcions s'haurà de dirigir al Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut (av. d'Espanya, núm. 49, segona planta, amb horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h o al Registre General del Consell d'Eivissa, amb horari de dilluns de 8.30 h a 17.00 h i de dimarts a divendres de 8.30 h a 14.30 h).
Una vegada es presenti el full d'inscripció i es revisi la documentació, l'Àrea de Joventut emetrà la taxa corresponent perquè la persona interessada realitzi el pagament, el justificant del qual s'haurà de fer arribar al Consell d'Eivissa per confirmar la inscripció. Més informació al tel.: 971 31 23 33 o al correu electrònic: cij.eivissa@conselldeivissa.es
Si no es presenta el full d'inscripció i/o la documentació necessària dins els terminis establerts, o no es fa efectiu el pagament de la taxa, la persona participant perdrà el dret a disposar de plaça.

AJUDES PER A LES ACTIVITATS DELS CAMPAMENTS D'ESTIU 2019
El Consell Insular d'Eivissa disposa d'unes ajudes d'exempció o reducció de les taxes de les activitats del campament, que poden ser sol·licitades amb el full d'inscripció i amb la documentació que acrediti la situació que s'al·lega per accedir a l'ajudes previstes a l'Ordenança fiscal del campament publicada al BOIB núm. 125 del 25/08/2012.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR:
a. Full d'inscripció signat pel pare/mare o tutor/a.
b. Full d'autorització d'imatge signat pel pare/mare o tutor/a.
c. Còpia del DNI/NIE/passaport del participant si en té, si no còpia del llibre de família.
d. Còpia de la targeta d'assistència sanitària de la Seguretat Social o equivalent.
e. Còpia del llibre de vacunes.
f. Si és el cas, sol·licitud d'ajudes per a les activitats dels campaments d'estiu 2019, amb la documentació acreditativa de la situació al·legada per obtenir l'ajuda.
El full d'inscripció, el full d'autorització d'imatge i la sol·licitud d'ajudes es poden descarregar des de la web: http://campamentos.conselldeivissa.info/Secció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Joventut

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es