Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Borsa Agents de Transports 2021

tornar Imprimir

Descripció

Convocatòria específica per a la creació d'una borsa d'Agents de Transports, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa.

El Consell Insular d'Eivissa informa que al BOIB núm. 53, de data 22 d'abril de 2021, s'han publicat les bases que han de regir la convocatòria específica per a la creació d'una borsa d'Agents de Transports.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu podran presentar-se fins el dia 3 de maig de 2021, preferentment a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) o de forma presencial en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa. També es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades podran accedir a la referida convocatòria, als annexos que l'acompanyen i a la impressió del document de la taxa a través de la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa www.conselldeivissa.es, dins el tauló d'oferta pública i de la seu electrònica seu.conselldeivissa.es, dins publicacions oficials, oferta pública d'ocupació.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11371/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Les següents publicacions es realitzaran en el tauló d'oferta pública d'ocupació de la seu del Consell Insular d'Eivissa https://seu.conselldeivissa.es.Secció

Dep. Interior, Comerç, Industria i Relacions Institucionals » Recursos Humans

Qui ho pot sol·licitar?


A petició de l'interessat

On es pot fer?
 

* Cada liquidació és únicament vàlida per a un pagament. 

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es