Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Cessió temporal de la utilització de l'Auditori de l'Edifici Polivalent de Cas Serres

tornar Imprimir

Descripció

El Consell Insular d'Eivissa desplega la seua acció de foment de la cultural, entre d'altres formes, mitjançant la cessió voluntària de l'ús esporàdic i puntual dels seus béns immobles i dels equipaments que es troben incorporats a l'Auditori de l'edifici polivalent de Cas Serres.

Correspon al Consell Insular d'Eivissa (CIE) decidir quines entitats i associacions podran ser beneficiàries de la cessió, atenent a criteris objectius i de disponibilitat d'espais.Secció

Dep. Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut » Cultura

Cóm es realitza el tràmit?

La petició d'ús de l'Auditori s'haurà de fer per escrit adreçat al President/a del CIE mitjançant el model normalitzat de sol·licitud d'ús temporal d'espais, amb una antelació mínima de 30 dies naturals abans de l'inici de l'activitat o la realització de l'acte. També es podran fer reserves d'espais amb una antelació de 60 dies.

El CIE avaluarà cadascuna de les peticions presentades i dictarà, en el termini màxim de 7 dies naturals comptats a partir de la data de presentació de sol·licitud, l'autorització o la denegació amb indicació, si s'escau, de les condicions particulars a les quals queda sotmesa l'autorització.

A més de les taxes que estableix l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ús de l'Auditori de Cas Serres, les persones o entitats peticionàries estan obligades a satisfer totes les despeses que s'originin del muntatge i desmuntatge de les activitats, personal, neteja i altres despeses extraordinàries. L'autorització està supeditada al pagament previ de les esmentades taxes

La presentació de la sol·licitud implicarà la plena acceptació de les condicions fixades en aquest reglament i de les que específicament es puguin establir en la resolució corresponent.Qui ho pot sol·licitar?

Associacions i entitats sense afany lucratiu, persones físiques i jurídiques.
A petició de l'interessat

Documentació

  • Sol·licitud
  • Justificant de pagament de la taxa corresponent


On es pot fer?

av. d'Espanya 49, 1a planta (registre). Eivissa

971 19 54 59
promociocultural@conselldeivissa.es 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es