Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Els departaments són les unitats en què s'organitza l'activitat administrativa del Consell Insular d'Eivissa, cadascuna de les quals comprèn un o més sectors, àrees, seccions o serveis. Al davant de cadascun dels diferents departaments se situa un conseller executiu o consellera executiva que, sota la superior direcció del president del Consell Insular d'Eivissa, dirigeix el sector o els sectors de l'activitat administrativa pròpia del departament que encapçala i ha de respondre de la seua gestió davant el president i davant el Ple quan aquest òrgan ho requereixi.

El president és, a més responsable del Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, que comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de promoció i ordenació turística. Informació turística; ordenació del sector turístic, ordenació d'activitats en zones turístiques, funció inspectora i sancionadora en matèria turística; coordinació de la política turística, promoció del turisme i relacions interadministratives en aquesta matèria i creació de productes turístics; matèries d'agricultura, ramaderia, pesca, caça, recursos cinegètics, monts i recursos i aprofitaments hidràulics; cooperació i assistència local als municipis de l'illa i les actuacions relacionades amb la gestió de l'empresa pública Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV).

Sr. Vicente Marí Torres

Centraleta: 971 19 59 00
tel:  971 19 59 02  -  fax: 971 19 59 10
presidencia@conselldeivissa.es


© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa · Telèfon: 971 19 59 00 · oamr@conselldeivissa.es